W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej).

W ramach programu Erasmus plus wszyscy nauczyciele i dyrektorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Proponowane przez nas kursy to doskonała okazja do nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami w ramach różnorodnych projektów unijnych.

Uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach daje możliwość odświeżenia znajomości języka, poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu i promocji placówki. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

Nowy program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 i zastąpił dotychczasowy program „Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej". Na siedmioletnią realizację programu w latach 2014-202 przewidziano budżet w wysokości 14,7 miliarda euro, oznacza to, że ponad milion nauczycieli otrzyma wsparcie finansowe na zagraniczne wyjazdy.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubieganiem się o grant na uczestnictwo w zagranicznych kursach prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi na tych stronach oraz o wypełnienie niezobowiązującego wstępnego zgłoszenia szkoły. Przypominamy, że szkoła nie ponosi żadnych kosztów za przygotowanie wniosku!

 

W dniu 11.02.2016 Wioleta Kula z klasy II AT zrezygnowała z powodów zdrowotnych z udziału w praktykach zawodowych w Niemczech. Na jej miejsce przyjęto Karolinę Szyszkę z klasy III TK, która znajdowała się na liście rezerwowej z ilością punktów 52 (40 punktów z części pisemnej, 12 punktów z części ustnej).

 

WSTĘPNY FORMULARZ APLIKACYJNY

Nabór na praktyki zawodowe w Niemczech

Program Kulturalny

Program pobytu

Materiały dla kandydatów

Egzamin pisemny z j. niemieckiego dla kandydatów na praktyki (Grupa I i Grupa II)

Wyniki egzaminu pisemnego z j. niemieckiego

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W NIEMCZECH W TERMINACH 18.04.2016 – 13.05.2016

 

ERASMUS+ „PRACOWNIK NA MIARĘ XXI WIEKU”

System ECVET oraz dokumenty Europass

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. System ECVET to system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Wszystkie dokumenty związane są z realizowanym przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego projektem „Pracownik na miarę XXI wieku” w ramach programu Erasmus+. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane zawarte w ulotkach informacyjnych.

materiał do pobrania: pobierz

 

W związku z przyznaniem naszej szkole grantu w ramach programu Erasmus + Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, ogłaszamy nabór uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach na praktyki zawodowe w Portugalii z projektu:

 

Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

w Kielcach

Dotyczy uczniów klas II:

 • Technik kelner
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik technologii żywności o specjalizacji cukiernictwo

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowani także uczniowie klas III, ale tylko w przypadku uzyskania dobrych ocen w poszczególnych etapach rekrutacji.

Terminy praktyk:

 • Grupa I od 26.06.2017 do 21.07.2017 (20 osób)
 • Grupa II od 25.06.2018 do 20.07.2018 (19 osób)
 • CEL PROJEKTU:

Podstawowym celem projektu „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach” jest nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Nabyte umiejętności oraz zdobyta podczas projektu wiedza, ułatwią dalszą naukę zawodu, a także znacząco zwiększą szansę na znalezienie w przyszłości pracy w kraju oraz za granicą. Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby, realizacja założonych celów programu może mieć wpływ na zredukowanie ewentualnego bezrobocia wśród absolwentów naszej szkoły. Ponadto projekt znajduje uzasadnienie i wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy, na którym pomimo panującego bezrobocia, pracodawcy niejednokrotnie mają problem ze znalezieniem specjalistów w danej dziedzinie.

Spotkanie z rówieśnikami oraz wymiana doświadczeń podczas realizacji projektu będzie kluczowym zagadnieniem mającym wpływ na wzrost poziomu wiedzy i kompetencji uczniów. Realizacja programu, poza celami zawodowymi, ma także na celu kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży, krzewienie kultury, zwiększenie śmiałości, czy też wypracowanie odpowiednich zachowań, szczególnie podczas kontaktów z osobami innej narodowości. Dla wielu uczniów będzie to możliwość uwierzenia we własne siły, ukształtowania planów i aspiracji życiowych. Pobyt w obcym państwie to konieczność radzenia sobie z nową sytuacją, nowym środowiskiem, związanym z tym stresem. Jest to także możliwość poznania nowej kultury i zwyczajów panujących w danym kraju. Wyjazd do innego kraju to także możliwość przełamania bariery językowej poprzez konieczność codziennego obcowania          z językiem angielskim. Codzienny kontakt z obcym językiem pozwoli uczniom na przezwyciężenie stresu oraz wzmocni ich poczucie wartości, przez co ułatwi w przyszłości podejmowanie ważnych decyzji oraz podniesie ich pozycję na rynku pracy jako przyszłych fachowców.

Ciągłe wdrażanie i transponowanie na polskie warunki obowiązujących w krajach Unii Europejskiej standardów jakościowych, staje się wyznacznikiem jakości dla przyszłych fachowców oraz priorytetem w zakresie wdrażania nowych procedur i ciągłego doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie wiedzy i umiejętności. Stąd, celem programu jest:

 • Wyrobienie wśród uczniów poczucia silnej więzi oraz zaangażowania,
 • Stworzenie dla każdego ucznia klimatu sprzyjającego jego rozwojowi,
 • Stworzenie w regionie profesjonalnej kadry zawodowej, która zadecyduje o konkurencyjności województwa świętokrzyskiego w kraju,
 • Stworzenie warunków do sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie w języku obcym.
 • ORGANIZACJA PARTNERSKA:

Organizacją partnerską i jednostką odpowiedzialną za przygotowanie praktyki zawodowej  jest firma Braga Mobility Open, organizacja zapraszającą uczestników z różnych krajów        w ramach mobilnościowych programów unijnych. Organizacja istnieje od 2008 roku             z siedzibą w północnej części Portugalii w miejscowości Braga. Jest to trzecie co do wielkości miasto w kraju, położone zaledwie 15 minut spacerem od Oceanu Atlantyckiego, 40 minut drogi od lotniska w Porto i 1 godzinę od lotniska w Vigo w Hiszpanii. Firma posiada ogromne doświadczenie w realizacji programów unijnych, a jej mocną stroną jest profesjonalny, dynamiczny i młody zespół, który pracował bezpośrednio z uczestnikami z 20 krajów z Unii Europejskiej, a także z Turcji, Egiptu i Tunezji.

Braga Mobility Open ma doskonale rozwiniętą sieć firm partnerskich oraz wsparcie władz miejskich. Na stałe współpracuje z dużymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ośrodkami biznesowymi, stowarzyszeniami, izbami handlowymi, spółdzielniami, organizacjami przemysłowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, uniwersytetami, ośrodkami szkoleniowymi, organizacjami publicznymi, itp.

Dla Braga Mobility Open, mobilność jest czymś znacznie więcej niż tylko logistyką. Jest to również doświadczenie, wiedza, dobre praktyki, atmosfera każdego kraju, wymiana kulturalna, osobiste relacje, integracja uczestników, przyjaźń, rozwijanie kulinarnych doświadczeń. Motto firmy to „Zadowolenie Uczestnika”. Realizując je, Braga Mobility Open oferuje uczestnikom projektu przeżycie niezapomnianej podróży międzynarodowej, zawodowej i kulturalnej.

 • KRYTERIA NABORU:

Podczas rekrutacji uczniów chcących wziąć udział w projekcie, pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

 • Dobre wyniki oraz zaangażowanie w naukę przedmiotów zawodowych (średnia ocen wynosząca minimum 4,0 – dotyczy klasyfikacji semestralnej poprzedzającej proces rekrutacji – semestr I).
 • Dobre wyniki oraz zaangażowanie w naukę języka angielskiego (ocena minimum 4,0 – dotyczy klasyfikacji semestralnej poprzedzającej proces rekrutacji – semestr I).
 • Zaliczenie testu sprawdzającego umiejętności językowe – uzyskanie minimum 75% maksymalnej liczby punktów z części pisemnej testu oraz zaliczenie części ustnej, polegającej na wylosowaniu 3 sytuacji z życia codziennego i przeprowadzenia rozmowy na ich temat.
 • Odpowiednie zachowanie potwierdzone oceną minimum bardzo dobrą (dotyczy klasyfikacji semestralnej poprzedzającej proces rekrutacji – semestr I).
 • Wysoka kultura osobista kandydata na podstawie opinii wychowawcy klasy i nauczycieli prowadzących zajęcia.
 • Zdolności adaptacyjne i umiejętności interpersonalne – rozmowa z kandydatem w obecności pedagoga szkolnego, opinia wychowawcy klasy i nauczycieli prowadzących zajęcia
 • Zaangażowanie w życie szkoły i rozwijanie zainteresowań (udział w konkursach, olimpiadach)

Wyniki naboru – lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone do wiadomości w gablocie informacyjnej.

Koordynatorki projektu:

Daria Michalczyk (nauczycielka języka angielskiego)

Renata Kosmala (nauczycielka języka angielskiego)

WYNIKI REKRUTACJI - SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

WYNIKI REKRUTACJI - UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI

 

 

UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA

PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII

z projektu „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach”

zapraszamy na zajęcia z JĘZYKA PORTUGALSKIEGO

Pierwsze spotkanie odbędzie się:

 dn. 1 kwietnia 2017r. (sobota), godz. 13.15

Obecność na zajęciach obowiązkowa!

                                               koordynatorka projektu

                                                                                       Daria Michalczyk

 

UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA

PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII

z projektu „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach”

zapraszamy na zajęcia

PORTUGALIA – kraj, który warto poznać

Pierwsze spotkanie odbędzie się:

dn. 8 kwietnia 2017r. (sobota), godz. 9.30

Obecność na zajęciach obowiązkowa!

                                               koordynatorka projektu

                                                                                       Daria Michalczyk

 

 

UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA

PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII

z projektu „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach”

zapraszamy na kolejne zajęcia z

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

spotkanie odbędzie się:

dn. 29 kwietnia 2017r. (sobota)

godz. 9.00 – 12.00

Obecność na zajęciach obowiązkowa!

koordynatorka projektu

                                                                                              Daria Michalczyk

 

 

UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA

PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII

z projektu „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach”

zapraszamy na zajęcia z

JĘZYKA PORTUGALSKIEGO

które od dnia 26 maja odbywać się będą w piątki, według poniższego harmonogramu:

26 maja  - godz. 15.30

2 czerwca  - godz, 15.00

9 czerwca  - godz. 15.00

16 czerwca  - godz. 15.00

Obecność na zajęciach obowiązkowa!

                                               koordynatorka projektu

                                                                                       Daria Michalczyk

 

Bez tytułu1

„EUROPA BEZ GRANIC” PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W KIELCACH

26 czerwca 2017 r. pierwsza grupa  20 uczniów kształcących się w zawodach : kelner , technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności o specjalizacji cukiernictwo wyjechała na praktyki zawodowe do Portugalii w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus +.

Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani uczniowie klas III Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”

 • CEL PROJEKTU:

Podstawowym celem projektu „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach” jest nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Nabyte umiejętności oraz zdobyta podczas praktyk zawodowych wiedza, ułatwią dalszą naukę zawodu, a także znacząco zwiększą szansę na znalezienie w przyszłości pracy        w kraju oraz za granicą. Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby, realizacja założonych celów programu może mieć wpływ na zredukowanie ewentualnego bezrobocia wśród absolwentów naszej szkoły. Ponadto projekt znajduje uzasadnienie i wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy, na którym pomimo panującego bezrobocia, pracodawcy niejednokrotnie mają problem ze znalezieniem specjalistów w danej dziedzinie.

Spotkanie z rówieśnikami oraz wymiana doświadczeń podczas realizacji projektu będzie kluczowym zagadnieniem mającym wpływ na wzrost poziomu wiedzy i kompetencji uczniów. Realizacja programu, poza celami zawodowymi, ma także na celu kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży, krzewienie kultury, zwiększenie śmiałości, czy też wypracowanie odpowiednich zachowań, szczególnie podczas kontaktów z osobami innej narodowości. Dla wielu uczniów będzie to możliwość uwierzenia we własne siły, ukształtowania planów i aspiracji życiowych. Pobyt w obcym państwie to konieczność radzenia sobie z nową sytuacją, nowym środowiskiem, związanym z tym stresem. Jest to także możliwość poznania nowej kultury i zwyczajów panujących w danym kraju. Wyjazd do innego kraju to także możliwość przełamania bariery językowej poprzez konieczność codziennego obcowania   z językiem angielskim. Codzienny kontakt z obcym językiem pozwoli uczniom na przezwyciężenie stresu oraz wzmocni ich poczucie wartości, przez co ułatwi w przyszłości podejmowanie ważnych decyzji oraz podniesie ich pozycję na rynku pracy jako przyszłych fachowców.

Ciągłe wdrażanie i transponowanie na polskie warunki obowiązujących w krajach Unii Europejskiej standardów jakościowych, staje się wyznacznikiem jakości dla przyszłych fachowców oraz priorytetem w zakresie wdrażania nowych procedur i ciągłego doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie wiedzy i umiejętności. Stąd, celem programu jest:

 • Wyrobienie wśród uczniów poczucia silnej więzi oraz zaangażowania,
 • Stworzenie dla każdego ucznia klimatu sprzyjającego jego rozwojowi,
 • Stworzenie w regionie profesjonalnej kadry zawodowej, która zadecyduje o konkurencyjności województwa świętokrzyskiego w kraju,
 • Stworzenie warunków do sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie w języku obcym.
 • ORGANIZACJA PARTNERSKA:

Organizacją partnerską i jednostką odpowiedzialną za przygotowanie praktyki zawodowej  jest firma Braga Mobility Open, organizacja zapraszającą uczestników z różnych krajów  w ramach mobilnościowych programów unijnych. Organizacja istnieje od 2008 roku  z siedzibą w północnej części Portugalii w miejscowości Braga. Jest to trzecie co do wielkości miasto w kraju, położone zaledwie 15 minut spacerem od Oceanu Atlantyckiego, 40 minut drogi od lotniska w Porto i 1 godzinę od lotniska w Vigo w Hiszpanii. Firma posiada ogromne doświadczenie w realizacji programów unijnych, a jej mocną stroną jest profesjonalny, dynamiczny i młody zespół, który pracował bezpośrednio z uczestnikami z 20 krajów z Unii Europejskiej, a także z Turcji, Egiptu i Tunezji.

Braga Mobility Open ma doskonale rozwiniętą sieć firm partnerskich oraz wsparcie władz miejskich. Na stałe współpracuje z dużymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ośrodkami biznesowymi, stowarzyszeniami, izbami handlowymi, spółdzielniami, organizacjami przemysłowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, uniwersytetami, ośrodkami szkoleniowymi, organizacjami publicznymi, itp.

Dla Braga Mobility Open, mobilność jest czymś znacznie więcej niż tylko logistyką. Jest to również doświadczenie, wiedza, dobre praktyki, atmosfera każdego kraju, wymiana kulturalna, osobiste relacje, integracja uczestników, przyjaźń, rozwijanie kulinarnych doświadczeń. Motto firmy to „Zadowolenie Uczestnika”. Realizując je, Braga Mobility Open oferuje uczestnikom projektu przeżycie niezapomnianej podróży międzynarodowej, zawodowej i kulturalnej.

Rok szkolny 2018/ 2019

    xxx                             

Uwaga!!! Nowe projekty w ramach Erasmus+ w ZSPS już złożone!!!!

Team Erasmus + działa wzorcowo!!!JJJ

W I semestrze roku szkolnego 2018/19 przygotowano i złożono projekt Erasmus+ Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie – w ramach sektora Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (KA102).

Projekt dedykowany jest uczniom klas drugich i trzecich, dotyczy zaś miesięcznych praktyk zawodowych realizowanych w północnej Portugalii w mieście Braga. Partnerem ZSPS jest firma Braga Mob.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów: m.in. dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobre oceny z przedmiotów zawodowych, wysoka frekwencja uczniów, udział w konkursach, olimpiadach, reprezentowanie szkoły w akcjach promocyjnych ZSPS oraz wzorowa postawa ucznia, poparta opinią wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego.

Zespół nauczycieli opracowujących projekt, czyli TEAM Erasmus+ stanowili: Anna Puszyńska, Anna Różowicz, Renata Kosmala i Mariusz Bezak.

Jako drugi, przygotowano i złożono projekt Bądź fit! Damy radę! Walczymy z otyłością - epidemią XXI wieku w ramach sektora Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA101).

Projekt dedykowany jest kadrze edukacyjnej ZSPS, a został napisany przez Annę Puszyńską i Annę Różowicz, zaś Partnerem jest również firma Braga Mob z Portugalii. Projekt przewiduje cykl szkoleń, warsztatów dla nauczycieli, elementy job shadowingu i prowadzenie zajęć przez nauczycieli ZSPS w języku angielskim w szkole w Agrupamento w Portugalii.

Trzymajcie kciuki za pozytywną ocenę obu projektów!!! 

ZZZ