Egzamin zawodowy - styczeń 2022 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji zimowej 2022 r. egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ)

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesjistyczeń-luty 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Egzamin maturalny 2022

Deklaracja maturalna

Informacja dot. opłat za maturę

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/EM_2022_Informacja_20210827.pdf

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2022/em_2022_informacja_zalaczniki.zip

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/e8_em_komunikat_o_harmonogramie_2022.pdf

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/e8_em_komunikat_o_przyborach_2022.pdf

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2022/em_komunikat_o_dostosowaniach_2022.pdf

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2022/em_komunikat_o_egzaminie_z_informatyki_2022.pdf

https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Egzamin maturalny 2023

http://www.komisja.pl/pobierz/Informatory_matura_2023/Informatory_matura_2023.zip

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2022

Podstawa programowa 2017

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Olimpiady%202020_2021.pdf

Egzamin Zawodowy 2022

Podstawa programowa 2019

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2022_%20PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/9.%202021_PP2019_JAWNE.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202022_Dostosowania-PP2019_17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Olimpiady%202020_2021.pdf

INFORMACJE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EPKZ i EZ W SESJI

CZERWIEC-LIPIEC 2021

Godziny wejścia do sal egzaminacyjnych

Komunikaty Dyrektora CKE

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń- luty 2021

Komunikat dyrektora CK w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Komunikat dyrektora CK w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej (styczeń –luty) 2021 r.

Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 r.

Formuła arkuszy egzaminacyjnych w 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

EGZAMIN MATURALNY W 2021 ROKU

Składanie deklaracji maturalnych:

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach:

1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r. składa do dyrektora macierzystej szkoły deklarację wstępną (załącznik nr 1a)  do 30 września 2020 r., deklaracja ostateczna do 7 lutego 2021 r.

2. Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 składa do dyrektora macierzystej szkoły deklarację wstępną (nieobowiązkowo) do 30 września 2020 r., deklaracja ostateczna do 7 lutego 2021 r. (załącznik nr 1a) 

3. Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego winnej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

 • Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie składa deklarację do dyrektora macierzystej szkoły deklarację do 31 grudnia 2020 r., (załącznik nr 1a + załącznik 2)

WAŻNE DLA ABSOLWENTÓW!

Opłata za egzamin maturalny

 • Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
 • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
 • Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2018 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2019 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2020 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w czerwcu) i poprawkowym (we wrześniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2021 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
 • Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2021 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 • Przykład 3.: Pani Karolina Kot przystąpiła do części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego po raz pierwszy w 2019 r., uzyskując wynik 33%. Uznała, że wynik jej nie satysfakcjonuje, więc w roku 2020 zadeklarowała przystąpienie do tego egzaminu ponownie, aby podwyższyć wynik, jednak ze względu na epidemię COVID-19 w 2020 r. część ustna egzaminu nie była przeprowadzana. Pani Kot złożyła deklarację przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka niemieckiego w 2021 r. Ponieważ w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego do określenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin nie wlicza się roku szkolnego 2019/2020 (ze względu na COVID-19), egzamin w 2021 r. jest de facto drugim podejściem Pani Kot do części ustnej egzaminu z języka niemieckiego, nie ma

obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

 • w latach ubiegłych (2005–2020) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
 • Przykład 4.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2021 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
 • Przykład 5.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2021 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 • Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.

Opłaty za egzamin należy sprawdzić przed złożeniem deklaracji pod adresem: https://szkoly.komisja.pl/oplaty/

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

- Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

EGZAMIN POTWIERDZAJĄY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

FORMUŁA 2012 Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.

Sesja 1.2021 Zima (styczeń –luty 2021)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń–luty 2021: do 11września 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/202

FORMUŁA 2017 Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń–luty 2021)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń–luty 2021: do 15 września 2020r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - Formuła 2017

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

- Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021