projektlogaue

 

Opis projektu

Regulamin projektu

Ogłoszenie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2. (RODO)

     

Oznaczenie sprawy 1/ZO/2018                                                                               Kielce, 18-06-2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu znak: 1/ZO/2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki   w Kielcach dotyczącego świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki w Kielcach będących uczestnikami projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”
nr
RPSW.08.05.01-26-0066/16, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach – Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: 1/ZO/2018 prowadzonego z zachowaniem zasady racjonalności, przejrzystości i efektywności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. którego przedmiotem jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki  w Kielcach będących uczestnikami projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” nr RPSW.08.05.01-26-0066/16, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło:

Na zadanie Nr 1 – Kurs barman Io - 1 oferta od Wykonawców

Na zadanie Nr 2 – Szkolenie kuchnia fusion– 2 oferty od Wykonawców

Na zadanie Nr 3 –Szkolenie nowoczesne ciasta i torty – 2 oferty od Wykonawców

Na zadanie Nr 4 – Szkolenie czekolada i trufle - 2 oferty od Wykonawców

Na zadanie Nr 5 – Staż w zakładzie gastronomicznym –1 oferta od Wykonawców
Poniżej przedstawiono streszczenie ofert, które wpłynęły od Wykonawców:

ZADANIE NR 1

Lp.

Nazwa

Adres

Data wpływu

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

1.

ABSYNT Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145  

08-06- 2018r.

1

6440, 00

             

ZADANIE NR 2

Lp.

Nazwa

Adres

Data wpływu

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

1.

ABSYNT Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145  

08-06-2018r.

1

11880,00

2.

GastroART STUDIO KULINARNE Renata Rybacka

08-450 Łaskarzew ul. Warszawska 6

12-06-2018r.

2

8 490,00

ZADANIE NR 3

Lp.

Nazwa

Adres

Data wpływu

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

1.

ABSYNT Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145  

08-06-2018r.

1

5880,00

2

Cukiernia Kalinka Paweł Buras

ul. Klonowa 4 Zgórsko
26-052 Nowiny

13-06-2018r.

4

4900,00

ZADANIE NR 4

Lp.

Nazwa

Adres

Data wpływu

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

1.

ABSYNT   Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145  

08-06-2018r.

1

4880,00

2

Cukiernia Kalinka Paweł Buras

ul. Klonowa 4 Zgórsko
26-052 Nowiny

13-06-2018r.

5

3000,00

ZADANIE NR 5

Lp.

Nazwa

Adres

Data wpływu

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

1.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Centrum Kształcenia Zawodowego

25- 950 Kielce

ul. Paderewskiego 5

13- 06-2018r.

3

59 952,00

Po przeprowadzeniu przez Komisję badania i analizy ofert, wezwaniu Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, oraz do udzielenia wyjaśnień do treści złożonych ofert Zamawiający informuje, że:

Na podstawie rozdz. IX pkt.1 Zapytania ofertowego

Odrzuceniu podlega oferta Wykonawcy na Zadania Nr 3 i 4

Cukiernia „Kalinka” Paweł Buras ul. Klonowa 4 Zgórsko 26-052 Nowiny

Uzasadnienie faktyczne :

 1. I.Zgodnie z Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunkówZapytania ofertowego Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
 2. Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  1. Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

VI.2.     O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków   podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące:

Na potwierdzenie należy złożyć:

- Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

VI.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

         Na potwierdzenie należy złożyć:

- Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:          

Zadanie Nr 3
3
szkolenia grupowe: Nowoczesne ciasta i torty

Zadanie 4
3 szkolenia grupowe: Czekolada i trufle

Szkolenie grupowe to szkolenia dla minimum 5 osób.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

 1. Dowodami,którychmowawyżej,są:
 2. poświadczenie,ztymżewdonadalwykonywanychdostawlubusługlubciągłychpoświadczeniepowinnobyćwydaneniewcześniejniżna3miesiąceprzedupływemterminuskładaniawnioskówdopuszczeniedoudziałuwpostępowaniualbo
 3. świadczenieWykonawcy-jeżelizuzasadnionychprzyczyncharakterzeWykonawcaniejestwstanieuzyskaćpoświadczenia,którymmowaw

2.         W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w punkcie VI.2.2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 lit. a i b budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Zamawiający uzna za równoważną usługę szkoleniową pod względem programowym jeżeli w jej zakresie będzie zrealizowany program pod względem tematycznym i czasowym w 70% zgodny                           z programem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. W takich okolicznościach Zamawiający wymaga, aby do wykazu usług zrealizowanych załączyć dodatkowo pełny program szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (dzienniki zajęć, kopie wydanych zaświadczeń, listy obecności, itp.).

VI.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia:

         Na potwierdzenie należy przedłożyć:


1.         Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie,   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych                 i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym zrealizowanym w ciągu ostatnich
3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:

Nr zadania

Nazwa szkolenia

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

3

Szkolenie nowoczesne ciasta i torty

1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie
w zawodzie cukiernik lub tytuł mistrza cukiernictwa. Wymagane uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ .

4

Szkolenie czekolada i trufle

1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie
w zawodzie cukiernik lub tytuł mistrza cukiernictwa. Wymagane uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz
w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ.

       Mając na uwadze powyższe zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów :

 1. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
 2. Wykaz wykonanych usług – posiadanie wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 6),
 3. Wykaz osób (załącznik nr 7),
 4. Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (załącznik nr
 5. Wykaz przeprowadzonych przez wykładowcę szkoleń w ciągu ostatnich trzech lat (załącznik nr

w terminie do dnia 15.06.2018 r. do godz. 15:00

Wykonawca we wskazanym terminie nie przedłożył w/w dokumentów .

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
cena ofertowa 60 %; doświadczenie kadry dydaktycznej 40%. W przypadku staży cena oferowana 60%, doświadczenie zawodowe 40%

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktację odzwierciedla poniższa tabela:

ZADANIE NR 1

Numer Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1

ABSYNT   Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145

100

 

ZADANIE NR 2

 

Numer Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1

ABSYNT   Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145

66,9

2

GastroART STUDIO KULINARNE Renata Rybacka
08-450 Łaskarzew ul. Warszawska 6

100

ZADANIE NR 3

Numer Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1

ABSYNT   Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145

100

ZADANIE NR 4

Numer Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1

ABSYNT   Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145

100

ZADANIE NR 5

Numer Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Paderewskiego5 25-950 Kielce

100

Wybrana oferta:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia kryteria wyboru. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zamówienia w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu
i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki   w Kielcach będących uczestnikami projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni
i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” nr
RPSW.08.05.01-26-0066/16, z n/w zakresu:

Zadanie nr 1 Kurs barman I o - firmie: ABSYNT Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145 za cenę wynikającą z przedłożonej oferty –     6440, 00 zł (słownie złotych sześć tysięcy czterysta czterdzieści);

Zadanie Nr 2 – Szkolenie kuchnia fusion -firmie GastroART STUDIO KULINARNE Renata Rybacka 08-450 Łaskarzew ul. Warszawska 6 za cenę wynikającą z przedłożonej oferty –     8490, 00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt);

Zadanie Nr 3 – Szkolenie nowoczesne ciasta i torty- firmie ABSYNT Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145 - za cenę wynikającą z przedłożonej oferty 5880, 00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt);

Zadanie Nr 4 – Szkolenie czekolada i trufle - firmie ABSYNT Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145 - za cenę wynikającą z przedłożonej oferty 4880, 00 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt);

Zadanie Nr 5 – Staż w zakładzie gastronomicznym - firmie Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Paderewskiego5 25-950 Kielce
za cenę wynikającą z przedłożonej oferty 59 952, 00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa);

Informuję, że umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego będą mogły być zawarte w dniu 22-06- 2018 r w siedzibie Zamawiającego.

                                                                                             

Kielce, 18-06-2018 r.                                                            /-/ Małgorzata Banasik – Rusak

                                                                                                          Dyrektor ZSPS

Protokół z otwarcia ofert

złożonych w odpowiedzi na postępowanie nr 1/ZO/2018 dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki   w Kielcach będących uczestnikami projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS
w Kielcach” nr
RPSW.08.05.01-26-0066/16, realizowanego w ramach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

   W dniu 13-06-2018r. o godz. 1015 Komisja w sładzie:

 1. Grażyna Różak- przewodnicząca
 2. Anna Bitnerowska- zastępca przewodniczącej
 3. Wioletta Brzoza - sekretarz

dokonała otwarcia ofert złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu
w terminie od 04-06-2018r. do 13-06-2018r. do godziny 10:00
w Sekretariacie ZSPS w Kielcach.

Bezpośrednio przed otwarciem oferty podana została kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia oraz z rozbiciem na zadania:

 1. Wartość całego zamówienia wynosi – 87 000,00 zł brutto
 2. Wartość zamówienia w rozbiciu na zadania (kwota zł brutto):

Zadanie nr 1

         Kurs Barman I stopnia dla 10 osób – 6 500,00

Zadanie nr 2

        Szkolenie kuchnia fusion dla 20 osób – 10 000,00

Zadanie nr 3

         Szkolenie nowoczesne ciasta i torty dla 10 osób – 6 000,00

Zadanie nr 4

         Szkolenie czekolada i trufle dla 10 osób – 4 500,00

Zadanie nr 5

         Staże w zakładzie gastronomicznym dla 48 osób – 60 000,00

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Zadanie 1 – Kurs Barman I stopnia dla 10 osób

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

„ABSYNT”Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145

1

6 440,00 zł

Zadanie 2 – Szkolenie kuchnia fusion dla 20 osób

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

„ABSYNT”Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145

1

11 880,00 zł

GastroArt Studio Kulinarne Renata Rybacka

08-450 Łaskarzew
ul. Warszawska 6

2

8 490,00 zł

 

Zadanie 3 – Szkolenie nowoczesne ciasta i torty dla 10 osób

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

„ABSYNT”Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145

1

5 880,00 zł

Cukiernia „Kalinka” Paweł Buras

26-052 Nowiny

Zgórsko, ul. Klonowa 4

4

4 900,00 zł

Zadanie nr 4 Szkolenie czekolada i trufle dla 10 osób

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

„ABSYNT”Mariusz Grzesik

36-073 Strażów 145

1

4 880,00 zł

Cukiernia „Kalinka” Paweł Buras

26-052 Nowiny

Zgórsko, ul. Klonowa 4

5

3 000,00 zł

Zadanie nr 4 Staże w zakładzie gastronomicznym dla 48 osób

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty

Cena brutto oferty (zł)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Praktycznego

25-950 Kielce

ul. Paderewskiego 55

3

59 952,00 zł

 1. Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                                Komisja:

                                                                                                        /-/ Grażyna Różak

                                                                                                        /-/Anna Bitnerowska

                                                                                                        /-/ Wioletta Brzoza

 

                                                                                                                                                 Kielce, 04-06-2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2018

Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady racjonalności, przejrzystości i efektywności
w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowalno
ści wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19.07.2017r.

 1. I.Zamawiający:

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

ul. Zagórska 14  

25-355 Kielce                                        

tel. /fax: 41 3676740/413676971

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

strona internetowa: www.zsps.edu.pl

 1. II.Przedmiot zamówienia:
 1. i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki  
  w Kielcach będących uczestnikami projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni
  i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” nr
  , realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie I  

Kurs Barman I stopnia dla 10 osób (1 grupa x10 osób x30h)

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2018r.

Zadanie II

Szkolenie: Kuchnia fusion dla 20 osób (1 grupa x 10 osób x 20 h)

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2018r.

Zadanie III

Szkolenie: Nowoczesne ciasta i torty dla 10 osób (1 grupa 10 osób x 15 h)

Termin realizacji od podpisania umowy do końca grudnia 2018 r.

Zadanie IV

Szkolenie: Czekolada i trufle dla 10 osób (1 grupa 10 osób x 6h)

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2018 r.

Zadanie V

Staże w zakładzie gastronomicznym dla 48 osób (1 osoba x 150h)

Termin realizacji: od 01-06-2019r. do 31-08-2019r.

 1. 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego; 80500000-9 usługi szkoleniowe

Szczegółowe wymogi zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1

 1. Program szkolenia musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

 1. nazwę szkolenia;
 2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
 3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
 4. cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy,

umiejętności i kompetencji społecznych

 1. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej;
 2. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 3. przewidziane sprawdziany i egzaminy;
 4. Programy szkoleń opracowane w zgodzie z powyższymi założeniami wykonawca przedstawia wraz z ofertą.

3.           Programy szkoleń muszą być zgodne ze szczegółowymi założeniami określonymi
w Załączniku nr 1 SIWZ

4.           Staże zawodowe są organizowane w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy oraz w przyszłej pracy zawodowej.

a) staże zawodowe powinny odbywać się w zakładach gastronomicznych na terenie miasta Kielce, których przynajmniej 5% gości stanowią cudzoziemcy;

b) czas trwania stażu zawodowego dla 1 uczestnika wynosi 150 godz. w terminie czerwiec-sierpień 2019 r; Staże zawodowe muszą odbywać się w sposób ciągły. Zamawiający nie dopuszcza podziału stażu na części;

c) staże zawodowe winny być prowadzone pod kierunkiem opiekunów staży, którymi mogą być pracodawcy, wyznaczeni przez nich pracownicy lub nauczyciele zawodu;

e) wykonawca pokryje koszty zatrudnienia opiekunów staży zawodowych oraz wyposażenia stanowiska pracy;

f) wykonawca zobowiązany, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem stażu zawodowego przedstawić do wiadomości Zamawiającego harmonogram staży u pracodawców uwzględniający:

 • Imię i nazwisko uczestnika stażu ,
 • Miejsce odbywania stażu ,
 • Termin odbywania,
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna stażu .

5.           Programy szkoleń oraz propozycje zakładów gastronomicznych dla odbywania staży przedstawia wykonawca wraz z ofertą.

6.           Programy szkoleń muszą być zgodne ze szczegółowymi założeniami określonymi w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

II.4. Wykonawca szkoleń w ramach zaoferowanej ceny zapewni uczestnikom zajęć:

1.          Materiały do zajęć praktycznych:

Zadanie nr 1 przyjmując na min. 300,00 zł na jedną osobę;

Zadanie nr 2 przyjmując na min. 250,00 zł na jedną osobę;

Zadanie nr 3 przyjmując na min. 300,00 zł na jedną osobę;

Zadanie nr 4 przyjmując na min. 200,00 zł na jedną osobę

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi propozycje wydatkowania tej kwoty wg cen rynkowych bez możliwości doliczania do tej kwoty własnej marży. Ostateczny kształt wydatkowania kwoty na zajęcia praktyczne musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

2.           Materiały szkoleniowe dla uczestników w formie drukowanej lub elektronicznej, materiały dydaktyczne opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ, niezbędny sprzęt pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na wszystkich materiałach szkoleniowych                                  
i dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: listy obecności, prezentacja multimedialna, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, arkusze ewaluacyjne i inne) informacje słowne o realizowaniu szkolenia finansowanego z
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznaczać je znakiem Unii Europejskiej
i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa świętokrzyskiego oraz nazwę działania
i tytułem projektu. Wzory z właściwymi oznaczeniami dla RPOWŚ 2014-2020 są dostępne na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 www.rpo-swietokrzyskie.pl- link Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 w zakładce: „Poznaj obowiązki przy realizacji projektów” >„poznaj zasady promowania projektu”. Miejsce prowadzenia szkolenia i pozostała dokumentacja zostaną oznakowane przez Zamawiającego.

4.           Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli ZSPS w Kielcach oraz Instytucji Zarządzającej.
5.           Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia w/w okresu. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek komisji Europejskiej.

6.           Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:

 • Dzienna lista obecności uczestników szkolenia ;
 • Lista potwierdzająca odbiór materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych
  i praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia/stażu;
 • Protokół z egzaminu jeżeli program szkolenia przewiduje organizację egzaminu.

7.           Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie lub staż zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:

 • nie zgłoszeniu się uczestników na szkolenie/ staż;
 • przerwaniu szkolenia/stażu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób;
 • innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.

8.           Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia/ stażu następujących dokumentów:

 • faktury za przeprowadzoną usługę;
 • list potwierdzających odbiór przez uczestników dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia/ stażu;
 • protokołu z przeprowadzonego egzaminu (dotyczy szkoleń);
 • list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia ( dotyczy szkoleń);
 • potwierdzenia otrzymania przez uczestników szkolenia materiałów dydaktycznych (dotyczy szkoleń);
 • ankiet ewaluacyjnych służących do oceny przebiegu szkolenia/stażu wraz z analizą wyników;
 • imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia (dotyczy szkoleń);
  • innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia.

9.                Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.

10.         Wykonawca musi wyznaczyć osobę, która będzie kierownikiem – koordynatorem kursu lub szkolenia. Osoba ta musi posiadać uprawnienia pedagogiczne, przebywać (przez okres trwania kursu lub szkolenia) w miejscu odbywania zajęć w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć
i dysponować telefonem stacjonarnym lub komórkowym, w przypadku gdy Wykonawca zostanie wybrany do realizacji więcej niż jednego zadania. Zamawiający dopuszcza, w przypadku realizacji przez Wykonawcę tylko jednego zadania, aby z kierownikiem – koordynatorem kursu był kontakt telefoniczny. Kierownikiem – koordynatorem nie może być żadna z osób prowadzących zajęcia na szkoleniu.

11. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć nową osobę skierowaną przez Zamawiającego na miejsce osoby, która z przyczyn obiektywnych nie może być uczestnikiem szkolenia. Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować zajęcia wyrównawcze dla tej osoby.

    

 1. III.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. IV.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. V.Termin i miejsce wykonania przedmiotu.
 2. Terminy szkoleń każdorazowo będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu harmonogram szkolenia na minimum
  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Przybliżone terminy szkoleń zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 1. VI.Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

VI.1.      Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

 1. Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  1. Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

VI.2.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków   podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące:

         Na potwierdzenie należy złożyć:

- Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

VI.2.2.   Posiadania wiedzy i doświadczenia.

         Na potwierdzenie należy złożyć:

- Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:  

Zadanie Nr 1

3 szkolenia grupowe: Barman 1 stopnia

Zadanie Nr 2

3 szkolenia grupowe: Kuchnia fusion      

Zadanie Nr 3
3 szkolenia grupowe: Nowoczesne ciasta i torty  

Zadanie 4
3 szkolenia grupowe: Czekolada i trufle

Zadanie 5
3 Staże w zakładzie gastronomicznym dla min. 10 osób  

Szkolenie grupowe to szkolenia dla minimum 5 osób.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

 1. Dowodami,którychmowawyżej,są:
 2. poświadczenie,ztymżewdonadalwykonywanychdostawlubusługlubciągłychpoświadczeniepowinnobyćwydaneniewcześniejniżna3miesiąceprzedupływemterminuskładaniawnioskówdopuszczeniedoudziałuwpostępowaniualbo
 3. świadczenieWykonawcy-jeżelizuzasadnionychprzyczyncharakterzeWykonawcaniejestwstanieuzyskaćpoświadczenia,którymmowaw

2.           W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,                       o którym mowa w punkcie VI.2.2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 lit. a i b budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy                       z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Zamawiający uzna za równoważną usługę szkoleniową pod względem programowym jeżeli w jej zakresie będzie zrealizowany program pod względem tematycznym i czasowym w 70% zgodny                           z programem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. W takich okolicznościach Zamawiający wymaga, aby do wykazu usług zrealizowanych załączyć dodatkowo pełny program szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (dzienniki zajęć, kopie wydanych zaświadczeń, listy obecności, itp.).

VI.2.3.   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia:

         Na potwierdzenie należy przedłożyć:


1.           Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie,   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych                 i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym zrealizowanym w ciągu ostatnich
3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:

 

Nr   zadania

Nazwa szkolenia

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

1

Kurs barman Io

1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie, udokumentowane 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ . Osoba powinna posiadać uprawnienia pedagogiczne, tytuł mistrza – barmana oraz udokumentowane uczestnictwo
w konkursach krajowych lub zagranicznych.

2

Szkolenie kuchnia fusion

1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie
w zawodzie kucharz lub tytuł mistrza w zawodzie, udokumentowane 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz w   prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ . Wymagane uprawnienia pedagogiczne.

3

Szkolenie nowoczesne ciasta i torty

1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie
w zawodzie cukiernik lub tytuł mistrza cukiernictwa. Wymagane uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ .

4

Szkolenie czekolada i trufle

1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie
w zawodzie cukiernik lub tytuł mistrza cukiernictwa. Wymagane uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz
w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ.

5

Staż w zakładzie gastronomicznym

Osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie zawodowe lub tytuł mistrza w zawodzie kucharz lub kelner udokumentowane 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ. Wymagane uprawnienia pedagogiczne.

VI.4. Nie podlegają wykluczeniu.

1.           W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy złożą oświadczenie.

2.           Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                    i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

3.           Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu:

a)           Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 oraz oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie tych warunków.

4.           Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia”.

 

VII. Wymagane dokumenty

1.           Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 2) podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2.           Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.           Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym określonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4.          Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5.           Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu,
  adres e-mail, NIP.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona.
 4. Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto. Cena uwzględnia wykonanie. wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 5. Oferta powinna zawierać załączniki dołączone do oferty (wg. wzorów podanych przez Zamawiającego).
  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 2).
  2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
  3. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej w niniejszym zapytaniu ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” .
  8. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”
  9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferentów.

IX. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostaje odrzucona oferta:

 1. Jeżeli oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  1. Jeżeli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
   w wyznaczonym terminie,
  2. Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
  3. Jeżeli oferta została złożona po terminie,
  4. W przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,
  5. W przypadku rażącej różnicy pomiędzy kosztami oferowanymi a średnią rynkową,

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

X . Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,
ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce w pokoju Sekretariat
w terminie do dnia 13-06-2018r. do godziny 10:00  w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego,

-         osobiście w Biurze Zamawiającego - adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,
ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce
z dopiskiem: „Postępowanie nr 1/ZO/2018” – oryginał dokumentów bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

-         drogą pocztową (Biuro Zamawiającego - adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,
ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce
z dopiskiem: „Postępowanie nr 1/ZO/2018” – oryginał dokumentów bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Liczy się data wpływu. Ponadto koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.06.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój Główna Księgowa (Biuro projektu.

XI. Ocena ofert

 1. 1Wtrakciewyborunajkorzystniejszejbędą brane następującekryteria:

Dla zadań Nr 1; 2; 3 i 4;                                                      

cena ofertowa 60 %; doświadczenie kadry dydaktycznej 40%.

1.2      Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach:

 1. a)doświadczenie kadry dydaktycznej – 40 pkt:

                            S o

           P1 = ------------- x 40

S max

 

   gdzie:

           P1 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1 pkt = 1%

 

S o – ilość przeprowadzonych szkoleń grupowych o tematyce zgodnej z przedmiotem lub zbliżonej (czyli min. 70% godzin odpowiadających programom szkoleń opisanych w opisie przedmiotu zamówienia) w ciągu ostatnich 3 lat (należy przedstawić wykaz w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, miejsce szkolenia oraz informacja dla kogo szkolenie było realizowane. Do punktacji będą brane tylko usługi wymienione w Załączniku nr 8a). Maksymalnie można wykazać po 10 szkoleń z każdego rodzaju wymienionego w pkt.VI.2.2 przy czym Zamawiający przy punktacji nie będzie rozróżniał szkoleń stacjonarnych
i wyjazdowych; wskazanie większej ilości nie będzie brane pod uwagę.

Zamawiający uzna usługę szkoleniową za zbliżoną tematycznie pod względem programowym jeżeli w jej zakresie będzie zrealizowany program w 70% zgodny pod względem tematycznym
i czasowym z programem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. W takich okolicznościach Zamawiający wymaga, aby do wykazu usług zrealizowanych załączyć dodatkowo pełny program i harmonogram szkolenia. Nie załączenie programu
i harmonogramu jest równoznaczne z nie zaliczeniem usługi do punktacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (np.: dzienniki zajęć, kopie zaświadczeń, listy obecności, itp.)

S max – największa ilość przeprowadzonych szkoleń grupowych o tematyce zgodnej                                   z przedmiotem zamówienia w danym zadaniu w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. b)Punkty za zaoferowaną cenę obliczać się będzie według wzoru P2 – 60 pkt.:

                   C min

P2 = ---------------------- x 60

                     Co

gdzie :

P2uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %

C min – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

Co – cena badanej oferty

 

Dla zadania nr 5

           cena ofertowa 60 %; doświadczenie zawodowe  40%.

 1. a)Doświadczenie zawodowe

Element podlegający ocenie

Liczba punktów

Liczba uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły praktyki zawodowe lub staże w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

10 uczniów

   20 pkt

Od 11 do 20 uczniów

30    pkt

21 i więcej uczniów

     40 pkt

 

 1. Punkty za zaoferowaną cenę obliczać się będzie według wzoru P3 – 60 pkt.:

                   C min

P3 = ---------------------- x 60

                     Co

gdzie :

P3uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %

C min – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

Co – cena badanej oferty

 

1.3.        Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

1.4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt.XI.2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.           Zamawiający poprawia w ofercie:

2.1.      oczywiste omyłki pisarskie,

2.2.        oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

2.3         inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz umieści tę     informację na stronach internetowych:pl w zakładce projektu; www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 3. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zaprosi do negocjacji wybranego oferenta zgodnie z zapytaniem ofertowym.

     XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Grażyna Różak, tel.: 888 478 887; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

 1. XIV.Unieważnienie postępowania

Zmawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.            

XV.        Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia

 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 2 – Formularz
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie;
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym;
 • Załącznik nr 5 – Projekt umowy;
 • Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług – posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 • Załącznik nr 6a – wykaz wykonanych usług w zakresie staży
 • Załącznik nr 7 – Wykaz osób
 • Załącznik nr 8 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat
 • Załącznik nr 8a -Wykaz przeprowadzonych przez wykładowcę szkoleń w ciągu ostatnich trzech lat
 • Załącznik nr 9 – Projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

                                                                                                                                     Zatwierdzam:

Kielce, 04-06-2018r.                                                                                /-/       Małgorzata Banasik – Rusak
                                                                                                                                     Dyrektor ZSPS

 

     

                                                                                                                                     Załącznik nr 1

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Postepowanie nr 1/ZO/2018

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie
i nauczyciele ZSPS w Kielcach” , Nr umowy:RPSW.08.05.01-26-0066/16-00

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ WZGLĘDEM WYKONAWCY – Ramowe Programy Szkoleń:

Zadanie I .   Szkolenie ,,Barman I stopnia”- dla uczniów pełnoletnich

1.           Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: ,,Barman I stopnia” dla 10 osób (1 grupa x 10 osób), uczniów pełnoletnich Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówy „Inki”. Termin szkolenia:   27-29-06-2018r.

2.           Czas trwania zajęć wynosi 30 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin zajęć praktycznych. Jedna godzina dydaktyczna -45 minut.

3.           Szkolenie powinno zawierać zagadnienia:

-sylwetka barmana, kontakt z Gośćmi, charakterystyka pracy barmana
-terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego
-wyposażenie i organizacja coctail-baru
-rodzaje naczyń szklanych
-towaroznawstwo i typologia napojów alkoholowych i bezalkoholowych
-podział i charakterystyka napojów mieszanych
-miksologia (struktura napoju mieszanego, rodzaje składników napojów mieszanych: główne i dodatkowe, szprycujące, określanie mocy w       napojach, miary barowe)
-techniki nalewania i podawania drinków
-sporządzanie napojów mieszanych typu: short drinks, long drinks, hot drinks, soft drinks oraz napojów podawanych wieloporcjowo.

4. Wykonawca zapewnia bazę materiałową do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe dla uczestników w formie drukowanej lub elektronicznej.

5.           Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z  dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. 2014 r., poz. 667).

6.           Zajęcia muszą odbywać w godzinach między 800 a 1900 wg planu nauczania obejmującego
30 godzin dydaktycznych.

7.           Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3
im. Danuty Siedzikówy „Inki” 25-355 Kielce ul. Zagórska 14.
Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia do realizacji kursu.

8. Zamawiający wymaga, aby koszt surowców do części praktycznej szkolenia wynosił 300,00 zł na osobę

Zadanie II.   Szkolenie: Kuchnia Fusion

1.           Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : ,,Kuchnia fusion” dla   20 osób (2 grupy x 10 osób), uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 m. Danuty Siedzikówy „Inki”. Termin szkolenia: III-IV kwartał 2018r.

2.           Czas trwania zajęć wynosi 20 godzin dydaktycznych, w tym 16 godzin zajęć praktycznych. Jedna godzina dydaktyczna 45 minut.

3.           Program szkolenia powinien zawierać zagadnienia:
-poznanie zasad kuchni fusion,
- tworzenie smakowych i wizualnych kompozycji potraw z różnych stron świata
-zasady łączenia składników w kuchni fusion,
-zastosowanie przypraw,
-sporządzanie i podawanie potraw,
- profesjonalne komponowanie i dekorowanie potraw,
-nowoczesny design potraw.

4.           Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. 2014 r., poz. 667.)

5.           Szkolenie odbędzie się w dni wolne od nauki dla uczniów.

6.           Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3
im. Danuty Siedzikówy „Inki” 25-355 Kielce ul. Zagórska 14.
Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia do realizacji kursu4.

7.           Wykonawca zapewnia bazę materiałową do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe dla uczestników w formie drukowanej lub elektronicznej

8.           Zamawiający wymaga, aby koszt surowców do części praktycznej szkolenia wynosił min. 250,00 zł na osobę .

Zadanie III.   Szkolenie: Nowoczesne ciasta i torty

1.           Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : ,, Nowoczesne ciasta i torty” dla   10 osób (1 grupa x 10 osób), uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 m. Danuty Siedzikówy „Inki”. Termin szkolenia: III-IV kwartał 2018r.

2.           Czas trwania zajęć wynosi 15 godzin dydaktycznych, w tym co najmniej 12 godzin zajęć praktycznych. Jedna godzina dydaktyczna 45 minut.

3.           Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia:

- Narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy - omówienie wyposażenia pracowni: wykrawaczki, stemple, pistolety do lukru itp.
- Terminologia stosowana w dekoracji

- Charakterystyka i rodzaje musów, kremów, nadzień oraz spodów tortowych (m.in.: krem diplomat, mus bawarski, krem chiboust, ganache, cremeux, krem angielski, dacquise, brownie, biszkopt genueński).
-Przygotowanie tortów i ciast.
- Dekorowanie tortów i ciast: efektowne techniki wykańczania z  wykorzystaniem polew (glacage), zamszu oraz praca z czekoladą (przygotowanie różnych elementów dekoracyjnych).
-Torty angielskie
-Dekoracja tortów o różnych kształtach.

4.           Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. 2014 r., poz. 667.)

5.           Szkolenie odbędzie się w dni wolne od nauki dla uczniów.

6.           Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3
im. Danuty Siedzikówy „Inki” 25-355 Kielce ul. Zagórska 14.
Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia do realizacji kursu.

7.           Wykonawca zapewnia bazę materiałową do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe dla uczestników w formie drukowanej lub elektronicznej.

8.           Zamawiający wymaga, aby koszt surowców do części praktycznej szkolenia wynosił min. 300,00 zł na osobę .

Zadanie IV.   Szkolenie: Czekolada i trufle

1.           Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : ,, Czekolada
i trufle”
dla   10 osób (1 grupa x 10 osób), uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 m. Danuty Siedzikówy „Inki”. Termin szkolenia: III-IV kwartał 2018r.

2.           Czas trwania zajęć wynosi 6 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin zajęć praktycznych. Jedna godzina dydaktyczna- 45 minut. .

3. Program szkolenia powinien zawierać następujące treści:
-Historia czekolady
- Proces powstawania
-Tradycyjne receptury

- Podstawy pracy z czekoladą - temperowanie : różne metody, specyfika czekolady (czekolada biała, mleczna, deserowa)
-Praliny - malowanie form, wylewanie form, ganasze różne rodzaje, zamykanie form
- Trufle toczone w ręku, trufle z form - różne ganasze
- Tabliczki czekolady - z orzechami, owocami, kwiatami
-Lizaki czekoladowe
-Czekolada na gorąco
- Sposoby prezentacji pralin i innych wyrobów czekoladowych
-Prezentacja pralin w opakowaniach

4.           Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. 2014 r., poz. 667.)

5.           Szkolenie obywać się będzie w czasie wolnym od nauki szkolnej

6.           Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespoł Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówy „Inki” 25-355 Kielce ul. Zagórska 14. Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia do realizacji kursu.

7.           Wykonawca zapewnia bazę materiałową do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe dla uczestników w formie drukowanej lub elektronicznej

8.           Zamawiający wymaga, aby koszt surowców do części praktycznej szkolenia wynosił min. 200,00 zł na osobę

Zadanie V. Staże w zakładzie gastronomicznym dla 48 osób w wymiarze 150 h x 1 osoba;

   1. Celem odbywania staży w zakładach gastronomicznych jest zdobycie doświadczenia, pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy oraz
w przyszłej pracy zawodowej.
    

2.         Stażami zostanie objętych 48 uczniów w zawodzie: kelner, kucharz.

3.         Staże będą odbywać się zgodnie z opracowanym program , zawierającym cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty a także harmonogram realizacji stażu zawodowego.

3.         Program stażu dla kucharza powinien obejmować m.in. następujące treści:

 1. poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p. poż.
 2. Instruktaż stanowiskowy
 3. przygotowywanie oraz pozostawianie stanowiska pracy zgodnie z zasadami higieny
  i zasadami HACCP
 4. doskonalenie umiejętności zawodowych na stanowisku kucharza:

- przechowywanie żywności;

- sporządzanie potraw i napojów;

- wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

             e)     kompleksowa obsługa urządzeń gastronomicznych

 1. sporządzanie potraw z wykorzystaniem różnorodnych technik i technologii
 2. sporządzanie potraw o większym stopniu trudności z różnorodnych grup surowców i różnymi technikami
 3. poznawanie nowych trendów w sporządzaniu i podawaniu potraw

4.           Program stażu dla kelnera powinien obejmować m.in. następujące treści:

 1. poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p. poż.
 2. Instruktaż stanowiskowy
 3. przygotowywanie oraz pozostawianie stanowiska pracy zgodnie z zasadami higieny
  i zasadami HACCP
 4. nakrywanie do stołu
 5. dekoracje stołu
 6. dekoracje potraw, drinków
 7. dopasowywanie zastawy, sztućców, szkła
 8. serwowanie potraw, podawanie napojów drinków,
 9. udzielanie informacji o menu.
 10. pomoc w wyborze dań, przystawek, deserów, napoi
 11. kompleksowa obsługa urządzeń występujących na sali konsumenckiej
 12. bonowanie za pomocą kasy fiskalnej włączonej w komputerowy system rozliczeń
 13. przyjmowanie zamówień przy użyciu palmtopa
 14. rozliczanie utargu
 15. zasady pracy w room –service
 16. serwis francuski
 17. serwis angielski

4.           Czas trwania stażu zawodowego dla 1 uczestnika wynosi 150 godz.

5.          Staże zawodowe muszą odbywać się w sposób ciągły, w wymiarze 8 godzin dziennie/osoba. Zamawiający nie dopuszcza podziału stażu na części

6.           Staże nie mogą odbywać się w dni ustawowo wolne od pracy i w porze nocnej

7.          Termin realizacji szkolenia:   czerwiec – sierpień 2019r

8.          Miejsce realizacji stażu: zakłady gastronomiczne na terenie miasta Kielce, w których przynajmniej 5% gości stanowią cudzoziemcy.

9.           Zamawiający wymaga, aby stażyści mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z personelem zakładu gastronomicznego, gośćmi. Wykonawca powinien zapewnić stażystom możliwość wykorzystania znajomości języka obcego w sytuacjach zawodowych (jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski).

10.         Wykonawca zapewnia, aby staże odbywały się pod kierunkiem opiekunów stażystów (wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie uczniów na staż).

11.         Wykonawca jest zobowiązany podzielić uczestników staży zawodowych na grupy maksymalnie 2-5 osobowe. Staż zawodowy każdej z grup może odbywać się w innej instytucji/zakładzie. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych grup, które odbywają staże zawodowe w tym samym czasie, w jednym zakładzie, z tym jednak zastrzeżeniem, że w takim przypadku na jednego opiekuna stażu może przypadać nie więcej niż 5 osób.

12.         Wykonawca pokryje koszty zatrudnienia opiekunów staży zawodowych oraz wyposażenia stanowiska pracy.

13.       Wykonawca zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty, wyposażone
w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia pomieszczenia, zapewnia urządzenia
i materiały zgodnie z programem stażu zawodowego
i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;

14. Wykonawca przeszkoli stażystów na zasadach przewidzianych dla pracowników
w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż zawodowy.

15. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie nie później
niż 5 dni przed rozpoczęciem stażu zawodowego przedstawić do wiadomości
Zamawiającego harmonogram staży zawodowych z podziałem na grupy uwzględniający:

 • Imię i nazwisko uczestnika stażu zawodowego,
 • Miejsce odbywania stażu zawodowego,
 • Termin odbywania stażu zawodowego,
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna stażu zawodowego.

15.         Wykonawca nadzoru nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego.

16.         Opiekun stażysty ma obowiązek prowadzenia dziennika stażu oraz kontroli dzienniczka stażu prowadzonego przez podopiecznego.

17.         Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ukończenie stażu zawierające datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego, cel
stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych stażystę, opis kompetencji uzyskanych stażystę
w wyniku stażu zawodowego oraz ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu.

     

                                                                                                                                                    Załącznik nr 2

 

…………………………………..                                                                             …………………………………......................

     (pieczęć firmy)                                                                                              miejscowość,           data

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Dane Wykonawcy

Nazwa:                                         ...........................................................................................................

Siedziba i adres:                         ..........................................................................................................

Numer tel. i faksu:                    ...........................................................................................................

Adres e-mail:                              ...............................................................................................................

Nawiązując do Zapytania Ofertowego na:

organizację i przeprowadzenie kursu, szkoleń oraz staży u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki   w Kielcach będących uczestnikami projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” nr umowy: RPSW.08.05.01-26-0066/16-00, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr …….. za:

Cenę brutto ogółem przedmiotu zamówienia ……………………….…… PLN:

słownie: ...................................................................................................................................

 1. Na zaoferowaną cenę składa się;

-   Przeprowadzenie szkolenia/staży* w ilości godzin zająć teoretycznych i praktycznych wskazanych                           w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;

-   Każdy uczestnik otrzyma na własność w ramach kosztów szkolenia materiały w formie drukowanej lub elektronicznej (dotyczy szkoleń).

2.   Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie usługi i uprawnioną do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

(imię i nazwisko, funkcja)

3. Kierownikiem – koordynatorem szkoleń oznaczonych numerami …………....................... jest:

………………………….………………………….……………………...............................................................................

-        oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;

-        oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym;

-        oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i istotnymi postanowieniami umowy                 i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;

-        oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym dla danego zadania opisanego w Zapytaniu Ofertowym;

-        oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

-        oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy;

-        oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z .....................stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ..........................................................................................
 2. ..........................................................................................
 3. ..........................................................................................
 4. ..........................................................................................

...................................................................                                                                                                                  ..................................................................

Miejscowość, data                                                                                    imię i nazwisko,

                                                                                                                      podpisy osób upoważnionych doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niewłaściwe skreślić

     

 

Załącznik nr 3

……………………………………….......                                                                ……………………………………………..............

(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data

 

 

 

OŚWIADCZAM,

że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki udziału w postępowaniu .

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

oraz

 

OŚWIADCZAM,

że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

 

 

 

 

……….................................................................

(imię i nazwisko,

podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

     

 

Załącznik nr 4

……………………………………                                                                            …………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         miejscowość, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pieczęć firmowa                                                                                                      miejscowość, data

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizację
i przeprowadzenie kursu, szkoleń oraz staży u pracodawców ramach Projektu nr RPSW.08.05.01-26-0066/16 „Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS
w Kielcach”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązanie to rozumiane jest w szczególności jako:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami:

1.Małgorzatą Banasik – Rusak

2. Eweliną Radecką - Maniara

…………………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub podpis osoby/osób

uprawnionej/-nych do reprezentowania Wykonawcy)

 

     

 

Załącznik nr 5

U m o w a

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce ul. Rynek 1 25-303 Kielce,
NIP 6572617325 reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Banasik – Rusak, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach zwaną dalej Zamawiającym zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………........

NIP……………………………………........                                                           Regon ……………………………………………

Reprezentowanym przez…………………………………………………………................. zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1.           Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poniższych szkoleń wraz z egzaminami wewnętrznymi/ staży* w ramach Projektu „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” nr umowy: RPSW.08.05.01-26-0066/16-00,

zgodnie z zestawieniem:

Nr zadania

Nazwa szkolenia

Liczba Beneficjentów

Wymagana ilość godzin

Wynagrodzenie brutto w wysokości za szkolenie /staż*:

1

   

Zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego

……………….............

2

   

Zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego

……………….............

*wybrać właściwe

2.           Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego
z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 19 lipca 2017r.

 

3.           Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje oraz warunki do należytego wykonywania zlecenia.

§ 2

1.           Uczestnikami szkolenia określonego w § 1 ust. 1 umowy będą uczniowie  Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach.

2.           Miejsce odbywania zajęć:

-siedziba Zamawiającego- kurs i szkolenia

-zakłady gastronomiczne na terenie m. Kielce – Staże u pracodawców

§ 3

1.           Podstawą uczestnictwa w szkoleniu/stażu* jest obecność na liście uczestnictwa sporządzonej przez Zamawiającego.

2.           Program szkolenia/stażu* oraz koszt przeszkolenia wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty szkoleniowej w ramach postępowania o zamówienie publiczne.

3.           Najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia/stażu* Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram szkolenia

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.           Wykonywania czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością
i czuwania nad prawidłową jej realizacją.

2.          Wykonywania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 j.t. z późń. zm.).

3.

a) umieszczania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herbu województwa świętokrzyskiego na zaświadczeniach, certyfikatach, programach szkoleń i warsztatów, listach obecności, prezentacjach multimedialnych, materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz innych materiałach skierowanych do ostatecznych beneficjentów,   *wybrać właściwe                                  

b)   przestrzegania reguł informowania o projekcie i oznaczania projektu tj. oznaczania budynków
i pomieszczeń, w których prowadzony jest szkolenie, informowania ostatecznych beneficjentów
o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii    Europejskiej w ramach EFS

4.          Sporządzenia imiennej listy, na której uczestnicy szkolenia potwierdzą otrzymanie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz materiałów szkoleniowych (dotyczy szkoleń).

5.          Dołączenia do umowy:

a) programu szkolenia/stażu*

b) wzoru ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia/ stażu*,

c) wzoru zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia / stażu*
i uzyskania określonych kompetencji.

6.           Przeprowadzenie na zakończenie szkolenia/stażu,* wśród uczestników ankiety służącej do oceny szkolenia/ stażu* (zgodnie ze wzorem dołączonym do umowy).

7.           Przeprowadzenia analizy wyników ankiet, o których mowa § 4 pkt. 6.

8.           Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności na szkoleniu/stażu* osób skierowanych przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie/staż* lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/stażu* w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za udział tych osób w szkoleniu/stażu*.

9.           W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji szkolenia/stażu* Zamawiający określi w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunięcia.

10.         Do upływu terminu, o którym mowa w punkcie 9 Wykonawca przekaże pisemną informację Zamawiającemu o sposobie usunięcia wskazanych uchybień.

11.         Nie usunięcie stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie może spowodować rozwiązanie zawartej umowy w trybie natychmiastowym i zwrot środków finansowych, jeżeli takie zostały poniesione w związku z realizacją niniejszej umowy.

12.         Wydania w dniu zakończenia szkolenia każdemu uczestnikowi szkolenia/stażu* dokumentu potwierdzającego jego ukończenie i nabyte umiejętności.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1.           Kontroli przebiegu i efektywności szkolenia/stażu*, w każdym czasie jego trwania, frekwencji uczestników oraz realizacji programu na warunkach przedstawionych w ofercie złożonej przez Wykonawcę;

2.           Uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników szkolenia/stażu*;

*wybrać właściwe

3.           W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności.

§ 6

1.           Wykonawca za przeprowadzenie usługi szkoleniowej, o której mowa w § 1 otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………….......złotych 00/100)

( w tym koszt przeprowadzenia szkolenia za 1 osobę wynosi    …………….......….. zł brutto).

2.           W koszcie określonym w pkt. 1 zostały ujęte koszty materiałów szkoleniowych.

3.           Zamawiający pokrywa 100% kosztów szkolenia.

4.           Warunki płatności: zapłata nastąpi po zakończeniu szkolenia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego oraz dostarczeniu
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia następujących prawidłowych dokumentów:

 • faktury za przeprowadzoną usługę;
 • list potwierdzających odbiór przez uczestników dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia/stażu*
 • protokołu egzaminacyjnego (dotyczy szkoleń),
 • list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia (dotyczy szkoleń),
 • potwierdzenia otrzymania przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych (dotyczy szkoleń),
 • ankiet służących do oceny przebiegu szkolenia/ stażu wraz z analizą wyników,
 • imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia (dotyczy szkoleń),
 • innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia/stażu*.

Wynagrodzenie będzie przelane na wskazane przez Zleceniobiorcę konto bankowe po otrzymaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 7

1.           Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia szkolenia w terminie do 5 dni licząc od dnia,
w którym Zamawiający przekazał informację o rozpoczęciu szkolenia.

2.           Termin zakończenia szkolenia wynika z harmonogramu zajęć.

§ 8

1.           Umowę zawarto na czas określony do dnia spełnienia świadczenia nie dłużej niż
do 31-08-2019 r.

*wybrać właściwe

     § 9

Kary umowne

1.           W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy
z niniejszej umowy Zamawiający może potrącić kwotę do równowartości 5% wysokości kosztu szkolenia określonego w § 6 pkt.1

2.           W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości nieprzekraczającej równowartość 5% wysokości kosztu szkolenia określonego w §6 pkt 1

5.           W przypadku nieterminowego rozpoczęcia kursu określonego w §7 pkt 1 Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej w wysokości 0, 2% kosztu szkolenia określonego w §6 pkt.1 za każdy dzień zwłoki.

§ 10

1.           W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny,

2.           Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.           Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.           W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

1.           Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Wykonawca:                                                                                                                          Zamawiający:

 

................................                                                                                                            ................................

     

 

Załącznik nr 6

 

POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA – WYKAZ USŁUG

Data: .......................

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………........................................................

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba

osób przeszkolonych

Termin

Realizacji

Nazwa i adres Zleceniodawcy

Rodzaj potwierdzenia należytego wykonania

Wartość usługi

PLN

             
             
             
             
             

RAZEM

     
                       

………………………………………………..

Czytelny podpisy Wykonawcy

 

 

 

 

 

    

     

                                                                                                               Załącznik Nr 6a

POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA – WYKAZ USŁUG

                                                                                                                                            Data: .......................

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………........................................................

 

Lp.

Liczba

osób odbywających staż

Termin

Realizacji

Nazwa i adres Zleceniodawcy

Rodzaj potwierdzenia należytego wykonania

           
         
         
         
         
               

………………………………………………..

Czytelny podpisy Wykonawcy

     

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 7

WYKAZ OSÓB

Data: ...........................................................

Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................

Nazwa szkolenia.................................................................................................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia:

LP.

Imię i nazwisko

(nazwa podmiotu)

Wymagane informacje mają być zgodne z opisanym warunkiem w Zapytaniu ofertowym wobec osób.

Doświadczenie

Należy wykazać

gdzie i w jakim okresie zostało nabyte.

Wykształcenie/

Kwalifikacje

Wykształcenie należy wskazać szkołę/uczelnie specjalizację

Uprawnienia należy określić.

Podstawa

do dysponowania osobą

 

…………………………

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu   ………………………………………............................................................... nabytym w ciągu ostatnich 3 lat

………………………………………

Wykształcenie

…………………………

Przygotowanie pedagogiczne TAK/NIE *

Własne/

oddane do dyspozycji *

 

…………………………

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu   ………………………………………………....................................................... nabytym w ciągu ostatnich 3 lat

………………………………………

Wykształcenie

…………………………

Przygotowanie pedagogiczne TAK/NIE *

Własne/

oddane do dyspozycji *

                              

* niepotrzebne skreślić

              

…………………………………………………………………………

                                                                                                                                  podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych     reprezentowania Wykonawcy

  

     

Załącznik nr 8

..................................................                                                                       ...........................................................

Pieczęć firmy                                                                                                             miejscowość, data

WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT

 

 

Data: ………………………………

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………..................................................

Nazwa szkolenia.....................................................................................................................................

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba

osób przeszkolonych

Termin

Realizacji

Nazwa i adres Zleceniodawcy

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

…………………………………………………………………………

podpisy Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

     

 

Załącznik nr 8a

                                                                                                                                                                                                               ………………………………........                                                                        …………………………....................

   Pieczęć firmy                                                                                                   miejscowość, data

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYKŁADOWCĘ SZKOLEŃ W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT

 

 

Data: ………………………………………………

Imię i nazwisko wykładowcy : …………………………………………………………………………..................................

Nazwa szkolenia.....................................................................................................................................

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba

osób przeszkolonych

Termin

Realizacji

Nazwa i adres Zleceniodawcy

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

…………………………………………………………………………

podpisy Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

     

                                            Załącznik nr 9

 

                                                                                   Umowa

powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” nr umowy: RPSW.08.05.01-26-0066/16-00”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, będących uczniami Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego/ Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach  

zawarta w dniu …………..r. pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1 25-303 Kielce, NIP 6572617325 reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Banasik – Rusak, Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach zwaną dalej Administratorem danych” lub „Administratorem” a, ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w.......................................................... przy ul. ..............................................................

reprezentowanym przez .................................................................................................................

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” zaś wspólnie, zwanymi dalej „ Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 2016/679 oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe uczestników projektu pod nazwą Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”, nr umowy: ”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, będących uczniami Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego/ Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach.  
 

Lp.

Nazwa

Dane uczestnika

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Miejsce urodzenia

Dane kontaktowe

5

Ulica

6

Nr domu

7

Nr lokalu

8

Miejscowość

9

Kod pocztowy

10

Nr telefonu

 1. 2.Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia …… nr ……… w zakresie prowadzenia …………………………………………...

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
  (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia 2016/679) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
  z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
  w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin

§4

Prawo kontroli

 1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia 2016/679 ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
 2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego uprzedzeniem.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 1 dzień.
 4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
 4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
  o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
  w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,
  w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

 1. 1.Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony od ….. do ….. .
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

 1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
  1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufności

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych

_______________________                                                           ____________________

Administrator danych                                                                               Podmiot przetwarzający

 

Zapytanie ofertowe + załączniki

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert + Zapytanie ofertowe nr1. Dostawa sprzętu teleinformatycznego

 

Protokół z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Protokół otwarcia

Protokół wyboru oferty

 

Postępowanie 1/ZP/2017

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KURSÓW I SZKOLEŃ

Kursy i szkolenia

 

Nowoczesne technologie w gastronomii z elementami kuchni molekularnej

Dziewięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło dnia 26.11.2017r w szkoleniu : ,, Nowoczesne technologie w gastronomii z elementami kuchni molekularnej”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni- kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Podczas zajęć nauczyciele przygotowali wiele potraw z wykorzystaniem metody sous vide, sferyfikacji, żelowania, wędzenia. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności na temat kuchni molekularnej. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas pracy z uczniami.

IMG 5699

IMG 5701

IMG 5702

IMG 5710

IMG 5721

IMG 5697

IMG 5709

Resized 20171126 104016 2097

 

 

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

 

                        SZKOLENIE CARVING

Dziesięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło dnia 03.02.2018 r. w 6 godzinnym szkoleniu : ,,Carving”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Podczas zajęć nauczyciele rzeźbili wzory kwiatowe oraz inne motywy z warzyw i owoców a następnie łączyli wyrzeźbione elementy tworząc kompozycje przestrzenne. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności na temat carvingu. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas pracy z uczniami. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu jak również podstawowy nóż niezbędny do carvingu jak również materiały szkoleniowe.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Pana Marka Rybackiego Mistrza Polski w Carvingu.

IMG 20180203 100014

IMG 20180203 124353

IMG 20180203 124416

IMG 20180203 124429

IMG 20180203 124959 1

IMG 20180203 133438

 

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

SZKOLENIE SOMMELIER

Trzydziestu sześciu pełnoletnich uczniów  (23 kobiety, 13 mężczyzn) naszej szkoły uczestniczyło podczas ferii zimowych w 20 - godzinnym szkoleniu: ,,Sommelier”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia zostały przeprowadzone dla trzech grup dwunastoosobowych według następującego harmonogramu: gr. 1 ( 19, 20 lutego 2018 r.), gr. 2 (21, 22 lutego 2018 r.), gr. 3 ( 23, 24 lutego 2018 r.). Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, między innymi na temat zawodu sommeliera, produkcji wina, warunków przechowywania, zasad doboru win do potraw, podziału win, umiejętności czytania etykiet. Podczas degustacji mieli również okazję poznać smaki win. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzjące udział w szkoleniu oraz na zakończenie zajęć zdał pozytywnie egzamin.

Szkolenie przeprowadził pan Waldemar Mucha.


Sommelier 1

 Sommelier 2

Sommelier 3

Sommelier 5

Sommelier 6

Sommelier 9

Sommelier 7

Sommelier 8

Sommelier 4

Dziesięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło dnia 03. 03. 2018 r. w szkoleniu: ,,Kuchnia fusion”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni- kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Podczas zajęć nauczyciele przygotowali wiele potraw łącząc produkty i przyprawy różnych stron świata. Do przygotowania dań wykorzystano między innymi ryby morskie, mięso wołowe, wieprzowe, dziczyznę, drób. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności na temat kuchni fusion. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas pracy z uczniami.

fusion 03 1

fusion 03 2

fusion 03 4

fusion 03 8

fusion 03 3

fusion 03 5

fusion 03 6

fusion 03 7

fusion03 9

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

Zajęcia doskonalące kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, przygotowujące do matury.

Dnia 14.04.2018r. zakończyły się Zajęcia doskonalące kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, przygotowujące do matury zorganizowane w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia rozpoczęły się 03.02.2018r. dla 2 grup 10 osobowych.Prowadzone były w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( sobota).

Ogólna ilość przeprowadzonych zajęć – 20h dla każdej z grup. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II, III,IV Technikum ( 13K, 7M).

Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

zajęcia doskonalące matmy 1

zajęcia doskonalące matmy 2

zajęcia doskonalące matmy 3

zajęcia doskonalące matmy 4

zajęcia doskonalące matmy 5

zajęcia doskonalące matmy 6

 

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

Warsztaty z języka obcego zawodowego – język rosyjski zawodowy.

Dnia 14.04.2018r. zakończyły się Warsztaty z języka obcego zawodowego- język rosyjski zorganizowane w ramach projektu ,,Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia prowadzone były w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( sobota) dla 1 grupy 10 osobowej.

Ogólna ilość przeprowadzonych zajęć – 15. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy  i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego zawodowego. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II, III, Technikum (6K, 4M).

Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

zajęcia doskonalące rosyjski 1 

 zajęcia doskonalące rosyjski 2

 zajęcia doskonalące rosyjski 3

 zajęcia doskonalące rosyjski 4

zajęcia doskonalące rosyjski 5

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

Warsztaty z języka obcego zawodowego – język angielski zawodowy.

Dnia 21.04.2018r. zakończyły się Warsztaty z języka obcego zawodowego- język angielski zawodowy zorganizowane w ramach projektu ,,Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia prowadzone były w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( sobota) dla 1 grupy 10 osobowej.

Ogólna ilość przeprowadzonych zajęć – 15 h. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I, II, III, Technikum ( 8K, 2M).

Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

angielski zawodowy 2018 1

angielski zawodowy 2018 2

angielski zawodowy 2018 3

angielski zawodowy 2018 4

angielski zawodowy 2018 5

angielski zawodowy 2018 6