W dniach 1-2 kwietnia oraz 9-10 kwietnia 60 uczniów biorących udział w projekcie ,,Edukacja zawodowa w praktyce” uczestniczyła w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbywały się w ośrodku edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Wólce Milanowskiej. Zajęcia były prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Warsztaty miały na celu poznanie samego siebie, swoich umiejętności, mocnych i słabych stron a także cech charakterystycznych. Uczniowie osiągnęli to poprzez pracę w grupach. Korzystając z nowoczesnego sprzętu informatycznego udało się wykonać uczniom portfolia, sfilmować i omówić przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Trwały również rozmowy na temat bezrobocia w naszym regionie oraz sposobach zapobiegania.

Uczniowie byli zadowoleni z pobytu w Wólce Milanowskiej o czym świadczą uśmiechy na twarzach na poniższych fotografiach.

 0114001

Trzech uczniów z klasy IITŻiUG,,a” odbyło w ferie zimowe w ramach projektu praktyki zawodowe w hotelu "Tęczowy Młyn"(80h).

Zakończyły się również prace związane z opracowaniem poradnika szkolnego projektu "Zawody branży gastronomicznej – zawodami kluczowymi dla regionu".

Obecnie odbywają się zajęcia stacjonarne i e-learningowe, na których uczniowie wykonują zadania szkolnego projektu, przygotowujące do prezentacji zaplanowanej na 24,25 04.2014.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Ogólna tematyka zajęć  stacjonarnych  oraz e-learningowych z uczniami

Liczba godz.

Planowany termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela proponowanego do prowadzenia zajęć

Liczba uczniów

w  grupie

Zajęcia stacjonarne

,,Zastosowanie platformy e- learingowej’’

4

4

21.II.2014

28.II.2014

grupaI

Jadwiga Krawczyńska

20

Zajęcia stacjonarne

,,Zasady opracowania projektu’’

4

4

4

4

13.III.2014

22.III.2014

04.IV.2014

11.IV.2014

grupaII

Anna Bitnerowska

20

Zajęcia stacjonarne

,,Zapoznanie z zadaniami zawodowymi”

4

4

4

4

14.III.2014

22.III.2014

04.IV.2014

11.IV.2014

grupaIII

Marzena Buchart

20

Zajęcia e-learningowe

,,Wywiad na temat przyszłego miejsca pracy”

2

2

2

2

23.III.2014

29.III.2014

06.IV.2014

13.IV.2014

grupa III

Marzena Buchart

20

Zajęcia e-learningowe

,,Zakłady sieci otwartej i zamkniętej”

2

2

20.III.2014

28.III.2014

grupa I

Marta Stelmasińska

20

Zajęcia e-learningowe

,,Analiza ofert pracy branży gastronomicznej”

2

2

10.IV.2014

16.IV.2014

grupa I

Jadwiga Krawczyńska

20

 

Zajęcia e-learningowe

,,Kuchnie narodowe”

2

2

2

2

21.III.2014

28.III.2014

05.IV.2014

12.IV.2014

grupa  II

Anna Bitnerowska

20

W kwietniu młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyła w warsztatach z doradztwa zawodowego w Wólce Milanowskiej.

1-2 kwietnia gr II i III
9-10 kwietnia gr I

 0103001

W minione ferie zimowe 13 uczniów naszej szkoły odbyło praktykę zawodową w kieleckich zakładach gastronomicznych: 3 osoby w restauracji Bankowa, 2 w Tęczowym Młynie oraz 8 uczniów w Grand Hotelu. Celem praktyk jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej, doskonalenie umiejętności, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między firmami związanymi z gastronomią. Uczniowie po zakończonych praktykach dzielili się swoimi wiadomościami i umiejętnościami podczas zorganizowanych zajęć dla wszystkich uczestników projektu. Zdobyte i utrwalone umiejętności kulinarne zaowocują podczas poszukiwania pracy. Nauczyciele zaangażowani w projekt uczestniczyli w licznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez ŚCDN w Kielcach, brali udział w konsultacjach stacjonarnych i e-learningowych, przygotowujących do zaplanowania i realizacji projektu szkolnego „Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu”. Projekt Edukacja Zawodowa w Praktyce realizowany w naszej szkole od września 2013 r zbliża się ku końcowi, dlatego  działania nauczycieli koordynatorów i nauczycieli wspomagających skierowane są na zajęcia z młodzieżą w celu wyłonienia grupy najbardziej aktywnych do udziału w turnieju podczas happeningu kończącego projekt. Uroczyste zakończenie projektu będzie miało miejsce 2 czerwca 2015 r w pomieszczeniach Targów Kielce. Przewidziane są różne atrakcje i konkursy dla uczestników projektu i innych zaproszonych osób. Podczas tego uroczystego podsumowania przedstawiciele każdej ze szkół będą zmagać się w turnieju. Naszą szkołę reprezentować będą 2 drużyny składające się z 3 osób, których zadaniem będzie sporządzenie małych kanapeczek/tartinek i  zaprezentowanie ich obecnemu tam jury i publiczności przybyłej na festyn. Będzie to okazja do zaprezentowania umiejętności naszej młodzieży wśród kieleckiej publiczności.

 

Od września 2013r. nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce” organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Partnerami projektu są Grono Targowe Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

W projekcie bierze udział 60 uczniów naszej szkoły.

Uczniowie-uczestnicy przedsięwzięcia :

Nazwa zawodu

Liczba uczniów do realizacji projektu

Kobiety

Mężczyźni

technik żywienia

 i usług gastronomicznych

30

18

12

kelner

10

6

4

technik kucharz

3

2

1

technik żywienia

 i gospodarstwa domowego

17

14

3

  W listopadzie nasza szkoła w ramach udziału w projekcie, pozyskała tablicę interaktywną, która wzbogaciła wyposażenie sali 6.

20.XI. odbyło się szkolenie dla nauczycieli z obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej.

03. XII. Koordynatorzy projektu oraz osoby wspomagające brali udział w stacjonarnych warsztatach ,,ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e- learningowej”  przeprowadzonych w ŚCDN w Kielcach.

Dodatkowo  nauczyciele doskonalili swoje umiejętności  z zakresu wykorzystania platformy                e- learningowej, uczestnicząc w warsztatach w Wólce Milanowskiej w ramach projektu ,, Kompetentny Europejski Nauczyciel”

01.IV.2014 i 09.IV.2014 uczestnicy projektu będą uczestniczyć w dwudniowych warsztatach z doradztwa zawodowego w CE w Wólce Milanowskiej.

W ferie zimowe weźmie udział 3 uczniów w praktykach zawodowych.

Obecnie trwają prace nad opracowywaniem poradnika szkolnego projektu ,,Mój zawód zawodem kluczowym dla regionu”, który będzie realizowany w naszej szkole.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w naszej szkole:

Pani Dyrektor :Małgorzata Banasik – Rusak ,

Koordynatorzy projektu: Anna Bitnerowska,  Jadwiga Krawczyńska,

Osoby wspomagające: Marta Stelmasińska,  Marzena Buchart.