Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KIELCACH

w roku szkolnym 2020/2021

PODSTAWY PRAWNE:  

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r.,poz.1148 ze zm.– rozdział 6).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego.

4. Komunikat dotyczący zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

5. Zarządzenie nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 6. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

7. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ustalony przez MEN w dniu 19.05.2020 r.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO na rok szkolny 2020/2021:

TECHNIKUM NR 3  IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 • Technik usług kelnerskich
 • Technik technologii żywności
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo angielski, drugim językiem jest niemiecki, rosyjski, hiszpański lub francuski (w zależności od klasy).

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po dwa przedmioty w zakresie  rozszerzonym: język angielski, geografia, biologia, chemia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 • Kelner
 • Kucharz
 • Cukiernik

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3

 • Technik technologii żywności
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIKUM NR  3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Przedmioty rozszerzone

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

1 a

Uzyskane kwalifikacje dla Technika usług kelnerskich:

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01

Organizacja usług gastronomicznych HGT.11

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

geografia

geografia,
j. angielski

1/33

2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1 b

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  SPC.07

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
rosyjski, hiszpański

język polski,

matematyka,

biologia,

język angielski

biologia,
chemia

1/33

3

        

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 c

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia
i usług gastronomicznych:

Przygotowanie
i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych HGT.12

Obowiązkowy język: 
angielski

Język do wyboru: 
francuski,
niemiecki

język polski,

matematyka,
wiedza o społeczeń-stwie,

biologia

biologia,
j. angielski

 

1/33

Dalsze kształcenie:

Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować kształcenie na kierunkach takich jak:

- Dietetyka,

- Food design,

- Food studies,

- Kultura kulinarna,

- Technologia i organizacja gastronomi,

- Technologia żywności i żywienie człowieka,

- Weterynaria,

- Zarządzanie gastronomią,

- Żywienie człowieka i ocena żywności,

- Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie,

- Żywienie kliniczne,

- oraz każdym innym kierunku

Absolwent naszej szkoły znajdzie zatrudnienie w:

- restauracjach, hotelach,

- firmach cateringowych, ośrodkach kultury, rekreacji i sportu,

- zakładach przemysłowej produkcji potraw,

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

- zakładach żywienia zbiorowego i dostarczających  pożywienie do szpitali,

- placówek zbiorowego żywienia,

- przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością

  i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka,

- centrach odnowy biologicznej i innych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

 

KELNER/KUCHARZ/CUKIERNIK

1 e

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01


Język do wyboru: angielski, niemiecki

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

1/33

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA  NR 3

DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ORAZ ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, KTÓRZY

ROZPOCZĘLI NAUKĘ OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODACH: KUCHARZ, CUKIERNIK

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

1

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI/

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  SPC.07

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia
i usług gastronomicznych:

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych HGT.12


angielski, niemiecki

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” i  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, zaś do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3  absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż w roku szkolnym 2012/2013.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSPS w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej Przewodniczącego.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na wszystkie kierunki obowiązują jednakowe kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I  stopnia decyduje liczba otrzymanych punktów za oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, egzamin ósmoklasisty oraz za inne szczególne osiągnięcia.

PRZELICZANIE NA PUNKTY OCEN I WYNIKU EGZAMINU

Na rok szkolny 2020/2021 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się
przez 0,3.

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1) celującej – przyznaje się 18 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 14 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

1) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

1) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

3) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

6) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

6) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej.

O wpisie na świadectwo szkoły decyduje dyrektor szkoły podstawowej

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY W PRZYPADKU ZWOLNIENIA Z EGZAMINU

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przeliczenie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wynosi:

1) celującej – przyznaje się 35 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 30 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 25 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 15 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 10 punktów.

Z wybranego języka obcego nowożytnego wynosi:

1) celującej – przyznaje się 30 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 25 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 20 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 10 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 5 punktów.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUTEATÓW LUB FINALISTÓW

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,(*)

2) publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,(**)

3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej.(***)

*w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauczanego zawodu

**warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej

***warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych

ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imionai nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły.

 ODWOŁANIE

1. W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnejz wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie
  o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków 
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną
12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

HARMONOGRAM NABORU DO SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do branżowej szkoły II stopnia będzie ogłoszony przez właściwego kuratora oświaty.

POWODZENIA!!!