viagra tablets uk buy kamagra uk cialis pills for sale uk viagra for sale uk levitra online uk buy cialis london kamagra online uk viagra tablets australia kamagra 100mg oral jelly australia levitra online australia cialis daily australia kamagra gel australia cialis online australia viagra for sale australia cialis en om dagen viagra priser apotek kamagra bivirkninger levitra virkning cialis online danmark viagra virkning
cialis new zealand kamagra gel nz cialis pills nz buy levitra nz viagra online nz viagra for sale nz nuovo cialis levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole cialis lilly prezzo levitra generico prezzo viagra rosa kamagra online uk levitra online uk buy cialis london cialis pills for sale uk viagra tablets uk viagra for sale uk buy kamagra uk

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KIELCACH

w roku szkolnym 2017/2018.

Adres strony naboru –   https://ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl

PODSTAWY PRAWNE:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(Dz.U. 2016 r.),

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r.).

5. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. 31 marca 2017 r.

6. Zarządzenie nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.            

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO:

TECHNIKUM NR 3  IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 • Technik kelner
 • Technik technologii żywności
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo angielski drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski.

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po dwa przedmioty w zakresie  rozszerzonym,  w zależności od zawodu język angielski, geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Wędliniarz
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” i  Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSPS w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Na wszystkie kierunki obowiązują jednakowe kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum lub  Szkoły Branżowej I  Stopnia decyduje liczba otrzymanych punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, egzamin gimnazjalny oraz za inne osiągnięcia szczególne.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów , a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

    1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum -  100 pkt.,

    2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolna komisję rekrutacyjną  oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

   1) języka polskiego,

   2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

   3) matematyki,

   4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

   5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego obowiązkowego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz konkursy  – maksymalnie 100 punków.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

   1) celujący - 18 punktów,

   2) bardzo dobry - 17 punktów,

   3) dobry - 14 punktów,

   4) dostateczny - 8 punktów,

   5) dopuszczający - 2 punkty;

4. Szczególne osiągnięcia ucznia:

   a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów;

   b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

Konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na

podstawie zawartych porozumień:  (konkursy uznawane przez KO w Kielcach)

1. Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła II”

2. Konkurs historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”   

3. Ogólnopolski konkurs tematyczny „ Papież Słowianin” 

4. Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich -życie Polaków w latach 1914-1989”    

laureat   -   7 pkt.

finalista  -  5 pkt.

konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

1. Konkurs Języka Polskiego

2. Konkurs Języka Angielskiego

3. Konkurs Języka Niemieckiego

4. Konkurs Języka Rosyjskiego

5. Konkurs języka Francuskiego

6. Konkurs Historyczny  

7. Konkurs Matematyczny   

8. Konkurs Języka Fizyczny

9. Konkurs Języka Biologiczny

10. Konkurs Języka Chemiczny

11. Konkurs Języka Geograficzny

12. Konkurs Języka Informatyczny

finalista 1 konkursu    - 7 pkt.

finalista 2  lub więcej konkursów - 10 pkt.

Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów   –  absolwenci gimnazjów będący  laureatami i finalistami  ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz  laureaci  konkursów  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim,  których  program  obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu.

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym  - 4 pkt.

- krajowym  - 3 pkt.

- wojewódzkim  - 2 pkt.

- powiatowym  - 1 pkt

Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji – załącznik nr 1

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 punkty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia-18 pkt.

5.Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych stosuje się §10.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

TERMINARZ REKRUTACJI:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.05.2017 r.

do 21.06.2017 r.

od 12.07.2017r.

od 14.07.2017 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23.06.2017r.

do 27.06.2017 r.

(zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017 r.)

--------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 27.06.2017 r.

do 29.07.2017r

do 19.07.2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2017 r.

27.07.2017 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 05.07.2017 r.

27.07.2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 11.07.2017 r.

do 31.07.2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 12.07.2017 r.

01.08.2017 r.

Po zakwalifikowaniu do szkoły kandydaci do Technikum nr 3 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia  nr 3 składają następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie, wydane przez uprawnionego lekarza ,
 • kartę zdrowia i bilans zdrowia (przyjęci do odpowiedniej szkoły dostarczają do dnia 25 sierpnia 2017 r.),
 • 2 zdjęcia.

 ZASADY WYBORU KLASY PRZEZ KANDYDATA:

1. Kandydat do ZSPS w Kielcach może wybrać dowolną liczbę klas według ustalonej przez siebie kolejności.

2. Kandydat może wybierać klasy i nauczane języki obce tylko zgodnie
z zaproponowaną ofertą szkoły.

TECHNIKUM NR  3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

KELNER /TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 AT

Uzyskane kwalifikacje dla Technika kelnera:

Wykonywanie usług kelnerskich T.9

Organizacja usług gastronomicznych T.10

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia i usług gastronomicznych:

Sporządzanie potraw i napojów T.6

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

geografia

1/33

2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1 BT

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych T.4

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  T. 16

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

geografia

1/33

3

4       

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1CT    1DT

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia i usług gastronomicznych:

Sporządzanie potraw i napojów T.6

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15

Obowiązkowy język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

2/66

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

KUCHARZ/ CUKIERNIK

1 Z

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Sporządzanie potraw i napojów T.6

Produkcja wyrobów cukierniczych T. 4

.


Język do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski

język polski,
język angielski,

matematyka,

biologia

1/33

POWODZENIA!!!

 

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

oraz w latach następnych.

Podstawa prawna:

 1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(Dz.U. 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60),

 1. ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610),

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów

Część A

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół publicznych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

Lp.

   

Nazwa konkursu

1.

Wojewódzki

Konkurs

Humanistyczny

2.

Wojewódzki

Konkurs

Matematyczny

Wojewódzki

Konkurs

Przyrodniczy

3.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Angielskiego

II. Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień :

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg działania

1.

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989"

Małopolski Kurator Oświaty

w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

2.

Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Mazowiecki Kurator Oświaty

7w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

III. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:

1.

Międzynarodowy Konkurs Kreatywności Odyseja Umysłu

Fundacja   Odyssey of the Mind  Polska  

http://odyseja.org/o-odysei-umyslu/organizacja

międzynarodowy

2.

Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach

krajowy

3.

Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach ul. Jana Pawła II3 25-013 Kielce, SODMiNul. J. Piłsudskiego 42

wojewódzki

IV. Zawody sportowe:

1. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

2. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:1)

aerobik

akrobatyka sportowa

badminton

baseball

bilard

brydż sportowy

gimnastyka

hokej na lodzie

hokej na trawie

jeździectwo

judo

kajakarstwo

kajak polo

karate tradycyjne, WKF, fudokan

kolarstwo

koszykówka

kręglarstwo

lekka atletyka, w tym biegi przełajowe

łucznictwo

łyżwiarstwo

narciarstwo

orientacja sportowa

pięciobój nowoczesny

piłka nożna

piłka ręczna

piłka siatkowa

piłka wodna

pływanie

pływanie synchroniczne

skoki do wody

snowboard

sporty motorowe

sporty saneczkowe

sporty wrotkarskie

sumo

szachy

szermierka

taekwondo

tenis

tenis stołowy

triathlon

unihokej

warcaby

wioślarstwo

zapasy

żeglarstwo

   

:1) Ustalono na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i Regulaminu Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

-          międzynarodowym (miejsca 1-8),

-          krajowym (miejsca 1-6),

-          wojewódzkim (miejsca 1-3),

-          powiatowym (miejsca 1-3).

VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:

-          międzynarodowym,

-          krajowym,

-          wojewódzkim,

-          powiatowym,

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.


Część B

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół:

 • ponadgimnazjalnych, dla absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 • ponadpodstawowych, dla absolwentów szkół podstawowych od roku szkolnego 2018/2019.

 1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów:

Lp.

   

Nazwa konkursu

1.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Polskiego

2.

Wojewódzki

Konkurs

Biologiczny

3.

Wojewódzki

Konkurs

Chemiczny

4.

Wojewódzki

Konkurs

Fizyczny

5.

Wojewódzki

Konkurs

Geograficzny

6.

Wojewódzki

Konkurs

Matematyczny

7.

Wojewódzki

Konkurs

Historyczny

8.

Wojewódzki

Konkurs

Informatyczny

9.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Angielskiego

10.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Niemieckiego

11.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Rosyjskiego

12.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Francuskiego

II. Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień :

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg działania

1.

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II „Papież Słowianin"

Łódzki Kurator Oświaty

w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

2.

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich -życie Polaków w latach 1914 -1989"

Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

3.

Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

4.

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II"

Podlaski Kurator Oświaty

w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

III. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:

1.

Międzynarodowy Konkurs Kreatywności - Odyseja Umysłu

Fundacja Odyssey of the Mind Polska

http://odyseja.org/o-odyseiumysłu

międzynarodowy.

2.

Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach

krajowy

3.

Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce,      SODM i DN ul. J. Piłsudskiego 42

wojewódzki

4.

Konkurs „Historia zaklęta w legendach. Miejsce - Postać -Wydarzenie".

Instytut Historii UJK w Kielcach

ogólnopolski

5.

Konkurs Ekonomiczny „E-banking w praktyce”

Zespół Placówek Oświatowych        w Zbludowicach

wojewódzki

6.

Konkurs Twórczości Artystycznej (OKTA),

www.okta.amu.edu.pl

Uniwersytet im. A. Mickiewicza       w Poznaniu

ogólnopolski

7.

„Maraton Matematyczny dla Gimnazjalistów”

VI LO im. J. Słowackiego

w Kielcach

wojewódzki

8.

„Ekologia, my i region w którym żyjemy

Zespół Świętokrzyskich i Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

ogólnopolski

IV. Zawody sportowe:

 1. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

 1. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:

-  Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,

-  Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.

3.   Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-2 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu: 1}

aerobik

akrobatyka sportowa

badminton

baseball

biathlon

bilard

boks

brydż sportowy

curling

gimnastyka

golf

hokej na lodzie

hokej na trawie

jeździectwo

judo

kajakarstwo

kajak polo

karate tradycyjne

karate WKF, kyokushin, fudokan

kick-boxing

kolarstwo

koszykówka

kręglarstwo

lekka atletyka, w tym biegi przełajowe

łucznictwo

łyżwiarstwo

narciarstwo

orientacja sportowa

pięciobój nowoczesny

piłka nożna

piłka ręczna

piłka siatkowa

piłka siatkowa plażowa

piłka wodna

pływanie

pływanie synchroniczne

podnoszenie ciężarów

rugby

skoki do wody

snowboard

sporty motorowe

sporty saneczkowe

sporty wrotkarskie

strzelectwo sportowe

sumo

szachy

szermierka

taekwondo

tenis

tenis stołowy

triathlon

unihokej

warcaby

wioślarstwo

zapasy

żeglarstwo

1} Ustalono na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i Regulaminu Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

V.      Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

-          międzynarodowym (miejsca 1-8),

-          krajowym (miejsca 1-6),

-          wojewódzkim (miejsca 1-3),

-          powiatowym (miejsca 1-3).

-          VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:

-          międzynarodowym,

-          krajowym,

-          wojewódzkim,

-          powiatowym,

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis générique cialis en ligne viagra france
Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis Kaufen Cialis billig Lida kundenrezensionen Herren-Apotheke Online Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra
lacoste australia lacoste polo shirts fred perry polo australia tommy hilfiger polo fred perry polo tommy hilfiger australia polo ralph lauren shirts australia polo ralph lauren australia polo ralph lauren outlet lacoste outlet poloshirt damen polo ralph lauren damen lacoste sale poloshirt polo homme polo ralph lauren polo ralph lauren femme polo lacoste polo outlet lacoste polo
Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia Levitra Vendita levitra Generico Farmacia On Line Vicenza Comprare Viagra Gold - Vigour Comprare Cialis Professional Comprare Brand Levitra Kamagra 100 mg Acquisto Priligy Viagra Generico Acquisto Brand Cialis Lovegra Acquisto Kamagra Gold Comprare Female Viagra