Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KIELCACH

w roku szkolnym 2019/2020

PODSTAWY PRAWNE:  

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r.).

4. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

5. Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

 6. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO na rok szkolny 2019/2020:

TECHNIKUM NR 3  IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 • Technik usług kelnerskich
 • Technik technologii żywności
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo angielski drugim językiem do wyboru niemiecki, rosyjski, hiszpański lub francuski (w zależności od wyboru zawodu).

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po dwa przedmioty w zakresie  rozszerzonym,  w zależności od zawodu język angielski, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

 • Kucharz
 • Kelner
 • Cukiernik
 • Piekarz

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
i  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSPS w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na wszystkie kierunki obowiązują jednakowe kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I  Stopnia decyduje liczba otrzymanych punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny lub egzamin ósmoklasisty oraz za inne szczególne osiągnięcia.

TECHNIKUM NR  3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

1 a

Uzyskane kwalifikacje dla Technika usług kelnerskich:

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01

Organizacja usług gastronomicznych HGT.11

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

geografia

1/34

2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1 b

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  SPC.07

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru:  rosyjski, hiszpański

język polski,

matematyka,

biologia,

język angielski

1/34

3

        

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 c,  1 d

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia i usług gastronomicznych:

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12

Obowiązkowy język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, francuski, hiszpański

język polski,

matematyka,

wiedza o społeczeństwie

geografia
lub biologia

2/68

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

1 ag

Uzyskane kwalifikacje dla Technika usług kelnerskich:

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01

Organizacja usług gastronomicznych HGT.11

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

geografia

1/34

2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1 bg

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  SPC.07

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru:  rosyjski, hiszpański

język polski,

matematyka,

biologia,

język angielski

1/34

3

        

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 cg,   1 dg

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia i usług gastronomicznych:

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12

Obowiązkowy język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, francuski, hiszpański

język polski,

matematyka,

wiedza o społeczeństwie

geografia
lub biologia

2/68

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

KUCHARZ/KELNER

1 e

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01


Język do wyboru: angielski, niemiecki

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

1/34
(17 kucharz
+17 kelner)

         
         
         
         

2

CUKIERNIK/PIEKARZ

1 f

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.03


Język do wyboru: angielski, niemiecki

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

1/34
(17 cukiernik
+17 piekarz

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

KUCHARZ/KELNER

1 eg

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01


Język do wyboru: angielski, niemiecki

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

1/34
(17 kucharz
+17 kelner)

         
         
         
         

2

CUKIERNIK/PIEKARZ

1 fg

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.03.


Język do wyboru: angielski, niemiecki

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

1/34
(17 cukiernik
+17 piekarz)

 

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
i PONADGIMNAZJALNYCH

dostępnych w systemie elektronicznego naboru

na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https:// kielce.e-omikron.pl/.

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów są takie same. Postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich Kandydatów do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych prowadzone jest w tym samym czasie, w tym samym systemie,
ale do odrębnych klas. Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest taka sama.

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli złożyć wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na specjalnie utworzonej stronie internetowej https:// kielce.e-omikron.pl/, określanej jako System Elektronicznego Naboru.

Kandydat zakłada swoje konto wybierając opcję „Zarejestruj się”, a następnie wprowadza numer PESEL oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.

Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie służyło do zalogowania się do systemu po wprowadzeniu wniosku. Na kolejnych etapach rekrutacji można sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony, listy zakwalifikowanych, listy przyjętych). Przed zatwierdzeniem wniosku przez szkołę pierwszego wyboru można dokonać korekty wpisanych informacji.

Kandydat po „zarejestrowaniu” się do systemu będzie musiał podać informację jaką szkołę ukończył, a systemem na podstawie tej informacji automatycznie przekieruje Kandydata do odpowiedniej oferty w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nie ma możliwości, aby absolwent gimnazjum został zakwalifikowany do klasy przeznaczonej dla absolwentów szkół podstawowych, a uczeń kończący szkołę podstawową został zakwalifikowany do klasy przeznaczonej dla uczniów kończących gimnazjum. Oferta klas w szkołach dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest oddzielna, ale z taką samą ilością klas w każdej ze szkół i z takimi samymi profilami.

1. W okresie rekrutacji  tj. od 13 maja 2019 roku od godziny 8:00 do 25 czerwca 2019 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostępnych w systemie elektronicznego naboru, wybierają na stronie internetowej systemu,  szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w systemie,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2.  Po wyborze szkół Kandydat drukuje z Systemu dwa wnioski.

Jeden wniosek wraz z kompletem dokumentów Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru, w terminie od 13 maja od 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku do godziny 15.00.

 

1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać
w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony –
informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Szkoła pierwszego wyboru potwierdza złożenie wniosku na drugim egzemplarzu wniosku wydrukowanym z Systemu. Jeśli Kandydat nie zostanie zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru, wówczas wniosek, potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru, wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć do szkoły, w której Kandydat został zakwalifikowany.

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu szkoła, którą ukończył lub szkoła ponadpodstawowa/szkoła ponadgimnazjalna do której kandyduje.

3. Od 13 maja 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostępnych w systemie elektronicznego naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

4. Od godziny 15:00 w dniu 25 czerwca 2019 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

5. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 13 maja 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

- wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

   * uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

* osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

- w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (oddział pre_IB w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, oddziały mistrzostwa sportowego w X LO im. J. Wybickiego w Kielcach, oddziały w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, oddziały w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki w Kielcach).

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 r. poz. 610).

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 r. poz. 610) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. 2017 r poz. 586).

Nie ma możliwości, aby absolwent gimnazjum został zakwalifikowany do klasy przeznaczonej dla absolwentów szkół podstawowych, a uczeń kończący szkołę podstawową został zakwalifikowany do klasy przeznaczonej dla uczniów kończących gimnazjum. Oferta klas w szkołach dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest oddzielna, ale z taką samą ilością klas w poszczególnych szkołach i z takimi samymi profilami.

Jeśli dla absolwentów Szkół Podstawowych nie został ogłoszony żaden konkurs, ani olimpiada przedmiotowa oznacza to, że żaden uczeń biorący udział w rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych nie będzie miało punktów z tego tytułu.
Absolwenci gimnazjów biorący udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych
i olimpiadach nie mają możliwości zakwalifikowania się do klas przeznaczonych dla absolwentów szkół podstawowych.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Od 21 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00 Kandydaci:

 1. wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
 2. kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
 3. doręczają do szkół, do których złożyli wniosek kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  w dniach roboczych, tj. 21.06.2019; 24.06.2019; 25.06.2019 w godzinach 8.00-15.00
 4. szkoła ponadpodstawowa/szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w systemie.

10. 16 lipca 2019 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole najwyższego określonego przez kandydata wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane.

Kandydat po zalogowaniu się do systemu, od godziny 08:00 w dniu 16 lipca 2019 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

11. Do 24 lipca 2019 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci. Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

12. W dniu 25 lipca 2019 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

13. Od 26 lipca 2019 roku do 30 lipca 2019 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole, do której zostali przyjęci.

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w elektronicznym systemie na
                 stronie internetowej
https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach,
                 co rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, która
                 odbywała się w dniach od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

14. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – 21 sierpnia 2019 roku do godziny 10:00.

Kandydat po zalogowaniu się do systemu, od godziny 08:00 w dniu 21 sierpnia 2019 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

15. Do 29 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00 składanie oryginalnych świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów.

16. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej – 30 sierpnia 2019 roku.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2018/2019 kończy 1 527 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (plus 249 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 3446 miejsc  w 103 oddziałach:

51 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały mistrzostwa sportowego      

40 oddziałów w technikach,               

12 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia, w tym 1 w branżowej szkole z oddziałami specjalnymi.       

Gimnazjum  w roku szkolnym 2018/2019 kończy 1 452 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (plus 91 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów
3446 miejsc  w 103 oddziałach:

51 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały mistrzostwa sportowego      

40 oddziałów w technikach,               

12 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia, w tym 1 w branżowej szkole z oddziałami specjalnymi.     

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 13.05.2019 r. - 25.06.2019 r .

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na stronie internetowej Systemu Elektrycznego Naboru - https://kielce.e-omikron.pl/, oraz dostarczenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty papierowe Kandydat dostarcza tylko i wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru

od 13 maja 2019 roku godzina 8:00
do 25 czerwca 2019 roku
godzina 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:                                                          
a) próby sprawności fizycznej,
b) sprawdzianu kompetencji językowych,

do 5 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

 1. Wprowadzenie przez Kandydata do Systemu
 2. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. Dokumenty należy dostarczać wdniach roboczych tj. 19.06.2019, 21.06.2019, 24.06.2019 oraz 25.06.2019 w godzinach
  8.00-15.00

od 19 czerwca 2019 r. godzina 08:00
do 25 czerwca 2019 r.
godzina 15:00

UWAGA:
Aby Kandydat mógł wprowadzać oceny
w tym terminie
powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru,
a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy Kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie Kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

16 lipca 2019 r. do godziny 10:00

od godz. 08:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie przez rodzica Kandydata albo Kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 24 lipca 2019 r.   do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r. do godziny 12:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 26.07.2019-30.07.2019

 1. Złożenie wnioskuhttps://kielce.e-omikron.pl/,
 2. Wprowadzenie przez Kandydata do Systemu
 3. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu uzupełniającym, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

od 26 lipca 2019 r. godzina 08:00                 do 30 lipca 2019 r. godzina 15:00

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy Kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie Kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

21 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00


od godz. 08:00
możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie przez rodzica Kandydata albo Kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 29 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zgodne z Zarządzeniem nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019 r., a także Zarządzeniem nr 29/2019 i Zarządzeniem 30/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 13.06.2019 r.

POWODZENIA!!!