Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KIELCACH

w roku szkolnym 2021/2022

PODSTAWY PRAWNE:  

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r.,poz.1148 ze zm.– rozdział 6).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszone przez MEN.

5. Zarządzenie nr 2/2021 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO na rok szkolny 2021/2022:

TECHNIKUM NR 3  IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

  • Technik usług kelnerskich
  • Technik technologii żywności
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo angielski, drugim językiem jest niemiecki, rosyjski, hiszpański lub francuski (w zależności od klasy).

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po dwa przedmioty w zakresie  rozszerzonym: język angielski, geografia, biologia, chemia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

  • Kelner
  • Kucharz
  • Cukiernik

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

  • Technik technologii żywności
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIKUM NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Przedmioty rozszerzone

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

1 a

Uzyskane kwalifikacje dla Technika usług kelnerskich:

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01

Organizacja usług gastronomicznych HGT.11

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: 
niemiecki, rosyjski

język polski,

język angielski,

matematyka,

geografia

geografia,
j. angielski

1/33

2

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1 b

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  SPC.07

Obowiązkowy
język: 
angielski

Język do wyboru: hiszpański, niemiecki

język polski,

matematyka,

biologia,

język angielski

biologia,
chemia

1/33

3

        

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 c

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia
i usług gastronomicznych:

Przygotowanie
i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych HGT.12

Obowiązkowy język: 
angielski

Drugi język obcy:
niemiecki

język polski,

matematyka,
wiedza o społeczeń-stwie,

biologia

biologia,
j. angielski

 

1/33

3

        

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 d

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia
i usług gastronomicznych:

Przygotowanie
i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych HGT.12

Obowiązkowy język: 
angielski

Język do wyboru: 
francuski,
rosyjski

język polski,

matematyka,
wiedza o społeczeń-stwie,

geografia

biologia,
geografia

 

1/33

Dalsze kształcenie:

Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować kształcenie na kierunkach takich jak:

- Dietetyka,

- Food design,

- Food studies,

- Kultura kulinarna,

- Technologia i organizacja gastronomi,

- Technologia żywności i żywienie człowieka,

- Weterynaria,

- Zarządzanie gastronomią,

- Żywienie człowieka i ocena żywności,

- Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie,

- Żywienie kliniczne,

- oraz każdym innym kierunku

Absolwent naszej szkoły znajdzie zatrudnienie w:

- restauracjach, hotelach,

- firmach cateringowych, ośrodkach kultury, rekreacji i sportu,

- zakładach przemysłowej produkcji potraw,

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

- zakładach żywienia zbiorowego i dostarczających  pożywienie do szpitali,

- placówek zbiorowego żywienia,

- przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością

  i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka,

- centrach odnowy biologicznej i innych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

Przedmioty
punktowane

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów

1

 

KELNER/KUCHARZ/CUKIERNIK

1 e

Uzyskane kwalifikacje w zależności od wybranego zawodu:

Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01


Język do wyboru: angielski, niemiecki

język polski,

język angielski,

matematyka,

biologia

1/33

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA  NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"

DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

Lp.

Zawód/Uzyskane kwalifikacje

Planowane języki obce

1

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI/

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 f

Uzyskane kwalifikacje dla Technika technologii żywności:

Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01

Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych  SPC.07

Uzyskane kwalifikacje dla Technika żywienia
i usług gastronomicznych:

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02

Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych HGT.12


angielski, niemiecki

 ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” i  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, zaś do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki” absolwenci branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSPS w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na wszystkie kierunki obowiązują jednakowe kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I  stopnia decyduje liczba otrzymanych punktów za oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, egzamin ósmoklasisty oraz za inne szczególne osiągnięcia.

PRZELICZANIE NA PUNKTY OCEN I WYNIKU EGZAMINU

Na rok szkolny 2021/2022 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się
przez 0,3.

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1) celującej – przyznaje się 18 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 14 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się
7 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

1) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

1) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

3) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

6) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

6) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej.

O wpisie na świadectwo szkoły decyduje dyrektor szkoły podstawowej

 

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUTEATÓW LUB FINALISTÓW

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani
w pierwszej kolejności do:

1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,(*)

2)publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,(**)

3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej.(***)

*w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauczanego zawodu

**warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej

***warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych

 

ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły.

ODWOŁANIE

1. W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
17.05.2021 r. - 02.08.2021 r .

Terminy w postępowaniu uzupełniającym
03.08.2021 - 23.08.2021 r .

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od 03 sierpnia 2021 r.
do 05 sierpnia 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
godzina 15:00

  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

 do 05 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

 do 13 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

 16 sierpnia 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2020 r.
do 26 lipca 2021 r.

 od 03 sierpnia 2021 r.
 do 13 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

 od 17 sierpnia 2021 r.
 do 20 sierpnia 2021 r.
 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 23 sierpnia 2021 r.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

HARMONOGRAM NABORU DO SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
17.05.2021 r. - 02.08.2021 r .

Terminy w postępowaniu uzupełniającym
03.08.2021 - 23.08.2021 r .

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.

 od 03 sierpnia 2021 r.
 do 06 sierpnia 2021 r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

 13 sierpnia 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

 od 03 sierpnia 2021 r.
 do 13 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica niepełnoletniego kandydata woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 21 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.

 od 16 sierpnia 2021 r.
 do 20 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02 sierpnia 2021 r.

 23 sierpnia 2021 r.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) w przypadku publicznych branżowych szkół lI stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

POWODZENIA!!!