Zapytanie ofertowe + załączniki

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do składania ofert + Zapytanie ofertowe nr1. Dostawa sprzętu teleinformatycznego

Pobierz - zapytanie

Pobierz - oferta cenowa

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  zwraca się do Państwa firmy o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu urządzeń i mebli gastronomicznych oraz akcesoriów cukierniczych wraz z dostawą według poniższego zestawienia.

 

Dokumenty: Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/ZSPS/2015

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego zawiadamia, że umowa na dostawę urządzeń gastronomicznych na potrzeby projektu Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta z firmą JG Gastro z siedzibą Al. Dygasińskiego 42/3, 30-820 Kraków. Wartość przedmiotu umowy określona została w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę i wynosi 52 495,85 zł brutto.