logo PO WER             logo flaga RP              logo UE

Projekt międzynarodowej mobilności  edukacyjnej w ZSPS –

praktyki uczniowskie w Portugalii

Pragniemy poinformować, iż 19 września 2019r. została podpisana umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora szkoły Małgorzatę Banasik – Rusak.

Umowa dotyczy realizacji projektu  Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł realizowanego projektu: Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych – praktyki europejskie.

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 3 im D. Siedzikówny „Inki”, poprzez  praktyki  zawodowe, realizowane przez 4 pełne tygodnie w zakładach gastronomicznych w  Portugalii, w mieście Braga.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zapoznanie uczniów z nowymi typami kuchni

światowych i prezentowanie ich w środowisku szkolnym jak i lokalnym;

- poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni np. kuchnia molekularna, kuchnia fusion czy sous vide;

- poznanie nowoczesnych systemów jakości takich jak (HACCP, GHP, GMP, IFS);

- poznanie nowoczesnego funkcjonowania zakładów gastronomicznych, jak i zapoznanie się z

różnymi rodzajami systemów obsługi klienta w tych zakładach;

- zwiększenie kompetencji zawodowych wśród uczestników stażu, zdobycie nowych umiejętności wymaganych na polskim i europejskim rynku pracy, a przez to późniejsze wykorzystywanie nowej wiedzy przy tworzeniu diet opartych o bogatą kuchnię śródziemnomorską;

- poznanie odmiennych kulturowo środowisk;

- zwiększenie poziomu posługiwania się językami obcymi, zwłaszcza w branży gastronomicznej;

- poprawa wyników nauczania poprzez poszerzenie swojej wiedzy z technologii produkcji,

technologii gastronomicznej;

- rozwój kompetencji osobistych, rozwiązywania problemów, uczenia się,

komunikacji socjalnej i personalnej, wzmocnienie własnej wartości i osiągnięcie lepszej pozycji na rynku pracy;

- otrzymanie przez uczniów  certyfikatów - ECVET i Europass Mobility.

Partnerem współpracującym z ZSPS Kielce podczas realizacji praktyk jest firma Aplicaproposta LDA z siedzibą w Bradze w Portugalii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do przystąpienia do projektu. Wkrótce na stronie internetowej szkoły pojawią się szczegółowe informacje, dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad przystąpienia do projektu.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły, Fb oraz informacje dla uczniów w gablocie szkolnej obok pokoju nauczycielskiego w części PO WER.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele:

Anna Różowicz – nauczyciel języka polskiego

Anna Puszyńska – nauczyciel języka angielskiego

Renata Kosmala - nauczyciel języka angielskiego

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MOBILNOŚCI

Lista uczniów ZSPS zakwalifikowanych do udziału w projekcie ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH  - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

LISTA REZERWOWA

Formularz zgłoszenia sie do projektu - część 1. obowiazkowa POWERVET_2019_Zal_VII_VIII_Formularz_ucząca-się-2

Formularz zgłoszenia do projektu ( dla ucznia)

W dniu 25.09.2020 odbyło się zebranie uczniów klas II i III technikum, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej związanej z realizacją projektu POWER : Zdrowe nawyki żywieniowe – podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki europejskie. Uczniowie zostali poinformowani o zasadach uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 5 października 2020 r. Wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły, zakładce POWER oraz w widocznym miejscu na terenie szkoły.

Rekrutacja

logo projektu     flaga PL      logo UE

Regulamin rekrutacji  uzupełniającej uczestników, zawierający kryteria naboru i procedurę odwoławczą w związku z przystąpieniem do projektu:

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

o numerze 2019-1-PL01-KA102-062931

REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW    PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+.

 

W trakcie rekrutacji uzupełniającej  będą rozpatrywane następujące kryteria szczegółowe:

 • Uczniowie będą wybierani z poziomu drugiej i trzeciej klasy Technikum nr 3 im. D. Siedzikówny „ Inki”.
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznychpraktycznych (łącznie z praktykami) na koniec ubiegłego roku szkolnego, sugerowana średnia minimalna 4,0 z przedmiotów zawodowych (0-10 punktów).

Punktacja:

Mniej niż 3.99  – 0 pkt.  

Od 4.0 do 4.1 –  1 pkt.

Od 4.2 do 4.3  –  2 pkt.

Od 4.4 do 4.5  –  3 pkt.

Od 4.6 do 4.7  –  4 pkt.

Od 4.8 do 4.9  –  5 pkt.

Od 5.0 do 5,1  –  6 pkt.

Od 5.2 do 5,3–  7 pkt.

Od 5.4 do 5,6  –   8pkt.

Od 5.7 do 5,8  –  9 pkt.

Od 5.9 do 6.00  –  10 pkt.

Wpis  o uzyskanej średniej zostanie przygotowany i poświadczony przez wychowawcę klasy uczestnika oraz odnotowany w formularzu zgłoszenia do projektu.

 • Promowanie wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Aktywność ucznia w uczestniczeniu w wydarzeniach z życia klasy i szkoły, np. konkursach, debatach, targach, projektach, związanych z inicjowaniem ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych – zaangażowanie w 5 działań realizowanych w ramach Europejskiej Strategii Rozwoju Szkoły, zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. (0-10 punktów).
 • Test z języka angielskiego, obejmujący część pisemną i ustną, podczas której zaprezentują jeden produkt gastronomiczny według własnego wyboru oraz będą musieli uczestniczyć w sytuacji komunikacyjnej (0-20 punktów).

Test – cześć pisemna (maks. 10 punktów.)

Punktacja:

Mniej niż 40%  – 0 pkt.  

Od 40% do 55% –  2 pkt.

Od 56% do 69% –  4 pkt.

Od 70% do 84% –  6 pkt.

Od 85% do 94%  –  8 pkt.

Od 95% do 100% –  10 pkt.

Część ustna (maks. 10 pkt.)

- prezentacja produktu gastronomicznego –  od 0 do 4 punktów.

-umiejętność odnalezienia się w sytuacji komunikacyjnej- scenki komunikacyjna  (od 0 do 6 punktów.)

 • Udokumentowanie motywacji uczestnictwa w mobilności podczas rozmów przed komisją rekrutacyjną. W czasie rozmowy uczniowie zaprezentują swoje aktywności w szkole, poza nią, przedstawią swoją wiedzę na temat kuchni portugalskiej, na temat zdrowych nawyków żywieniowych, roli zdrowej diety  w życiu człowieka oraz przedstawią komisji zasadności swojego uczestnictwa w projekcie. Komisja będzie miała możliwość zadania 3 pytań dotyczących zdrowych nawyków żywieniowych, motywacji uczestnictwa w projekcie oraz zastosowania i rozpowszechniania zdobytej wiedzy podczas praktyk w przyszłości- zarówno w szkole jak i w życiu zawodowym. (0-20 punktów).
 • Wysoka kultura osobista uczniów. Nienaganna opinia wychowawcy i nauczycieli uczących, sugerowana, co najmniej bardzo dobra ocena zachowania z klasyfikacji semestralnej poprzedzającej rekrutację (0-10 punktów).

Punktacja, po analizie ocen i opinii:

 

Całkowita ilość punktów - 10

 

Ocena zachowania za rok 2019/20

Ilość punktów

(max 5 pkt.)

Elementy składowe opinii wychowawcy

Ilość punktów

(max 5 pkt.)

 

Naganne

0 pkt.

Frekwencja ucznia/uczennicy.

1 pkt. powyżej 80% lub 0 pkt. jeśli poniżej 80%

Nieodpowiednie

0 pkt.

Brak upomnień wychowawcy, nagan dyrektora lub pedagoga szkoły.

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli w dokumentacji ucznia pojawią się wskazane zapisy

Poprawne

0 pkt.

Aktywność ucznia/uczennicy w obszarach np. Samorząd szkolny, klasowy, uroczystości szkolne

(minimum 3 akcje)

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli brak wskazanych działań

Dobre

3 pkt.

Udokumentowana działalność w organizacjach pozaszkolnych, np. wolontariat, praca w stowarzyszeniach.

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli brak wskazanych działań.

Bardzo dobre

4 pkt.

Uczestnictwo w projektach społecznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, krajowym.

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli brak wskazanych dział.

Wzorowe

5 pkt.

Negatywna opinia wychowawcy lub nauczycieli uczących, potwierdzona przez pedagoga szkolnego, dyskwalifikuje potencjalnego uczestnika z udziału w projekcie.

Postanowienia ogólne:

 • Na Kurs przygotowujący do wyjazdu zakwalifikuje się w rekrutacji uzupełniającej 5 kandydatów spośród zawodów: technik technologii żywności, technik usług kelnerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Po dokonaniu oceny i rekrutacji, której wyniki zostaną upublicznione w gablocie szkolnej, stronie internetowej szkoły i Fb oraz przekazane wychowawcom, koordynator projektu zorganizuje zebranie z rodzicami lub opiekunami wybranych uczniów, podczas którego zapozna ich ze szczegółami realizacji projektu. Wyniki rekrutacji uzupełniającej, zarówno lista podstawowa obejmująca 5 uczniów, jak i lista rezerwowa, zostaną ogłoszone w gablocie ogłoszeń szkolnych dnia 3.11.2020r.
 • Pozostali kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do mobilności, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kandydatów o kolejności na liście decyduje dodatkowa rozmowa ustna z Komisją Rekrutacyjną.
 • Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną udokumentowane protokołem. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczestnikowi projektu przysługuje procedura odwoławcza, czyli pisemne zwrócenie się do Dyrekcji szkoły w terminie 3 dni (tj. do dnia 06.11.2020r. do godz. 12.00 z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego sytuacji. Uczeń otrzymuje odpowiedź komisji w terminie kolejnych 3 dni.)
 • Gdy uczeń z przyczyn losowych lub osobistych zrezygnuje z udziału w projekcie, uczeń z listy rezerwowej zostanie powołany na listę główną. Komisja zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do kwalifikowania uczniów mających słabsze wyniki w nauce, szczególnie pochodzących z nizin społecznych, korzystających ze świadczeń socjalnych. Nastąpi to po odpowiednim, pisemnym udokumentowaniu sytuacji ucznia.
 • W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik szkolenia praktycznego, zespół projektowy, przedstawiciel Rady Rodziców pedagog, szkolny/psycholog i nauczyciele uczący języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych.*

*skład komisji może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju

WAŻNE TERMINY!!!!

Do 05. października 2020r. godz. 12.00

( Dokumenty należy składać do P. Anny Różowicz, P. Renaty Kosmali).

Termin złożenia formularza przystąpienia do projektu, związanego z mobilnością. Dokumentacja będzie zawierała dane identyfikacyjne ucznia oraz potwierdzone przez wychowawcę/nauczycieli uczących:  aktywność ucznia, średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ubiegły rok oraz opinię wychowawcy (druk do pobrania na stronie szkoły lub od zespołu projektowego).

16   października 2020r. godz. 12.00 sala 17

Terminy testu z języka angielskiego – część pisemna i ustna.- terminy egzaminu ustnego ustalane indywidulanie.*

22-27 października 2020r.

Termin rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, - terminy ustalane indywidulanie*

 • Ze względu na stan epidemiczny w kraju istnieje możliwość przesunięcia terminów lub przeprowadzania egzaminu ustnego w systemie on-line

                                                  

 Opracował: zespół projektowy Erasmus+/PO WER

Renata Kosmala i  Anna Różowicz

logo fundusze i efs

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego dla uczniów, którzy uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej w projekcie mobilności „ Zdrowe nawyki żywieniowe- podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki europejskie” odbędzie się 13.10.2020 o godzinie 8.20 w sali 17.

W teście mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe.

Koordynatorki projektu