logo efs             logo flaga RP             logo wojewodztwo           logo UE

07 października 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Pani Małgorzata Banasik - Rusak w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach podczas uroczystej konferencji podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Apetyt na wiedzę”.

Beneficjentami projektu będą nauczyciele oraz uczniowie Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Wartość projektu wynosi: 1 452 033,60 zł, z tego 1 305 053,60 zł to dofinansowanie unijne (pozostałą kwotę tj. 146 980,00 stanowi wkład własny niepieniężny). Realizacja projektu potrwa 2 lata i zakończy się 31-08-2021 r.

Jego główny cel to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych 12(9K,3M) nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie przez 180 uczniów (108K, 72M) Technikum nr 3 im Danuty Siedzikówny „Inki” dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądanych w sferze usług gastronomicznych lokalnego rynku pracy oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki, w tym szkolenia: nowoczesne trendy w gastronomii, ciasta i desery, kuchnia wegetariańska serwis specjalny, barista z elementami latte art., kurs: barman I stopnia z elementami drinków, staż u pracodawcy (40 godzin)
 2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kuchnia azjatycka, kuchnia śródziemnomorska, kuchnia fusion, kuchnia wegetariańska, nowoczesne trendy w gastronomii desery i ciastka bankietowe, torty i ciasta okolicznościowe, desery talerzowe, carving, sommelier, barista z elementami late art, barman I stopnia
 3. Warsztaty i koła zainteresowań:

Koło żywienie dietetyczne, warsztaty z Mistrzem, warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

 1. Doposażenie szkoły w TIK, nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (280 838,00 zł) miedzy innymi: laptopy z oprogramowaniem tablica multimedialna, projektor, ekran ścienny, drukarki (program do tworzenia receptur, programy dietetyczne; meble do pracowni gastronomicznych i zaplecza (nr 9); doposażenie pracowni cukierniczej: schładzarka szokowa, termomix, zestaw do wyrobu pralin, aerograf cukierniczy, mikser planetarny, piec konwekcyjno-parowy, drobny sprzęt cukierniczy; doposażenie pracowni gastronomicznych: zmywarki, kuchenka indukcyjna, ekspres do kawy, gofrownica, miksery ręczne, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, cyrkulator, blender, zastawa stołowa, pojemnik na ciekły azot, zestawy noży.
 2. Staż u pracodawcy (150 godzin) dla 80 uczniów
 3. Kurs prawa jazdy dla 40 uczniów

Projekt pt.: „Apetyt na wiedzę” opracowany przez panie koordynatorki Grażynę Różak i Katarzynę Spałek otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

deklaracja wstępna - uczniowie

deklaracja wstępna - nauczyciele

opis projektu

regulamin rekrutacji uczestników (uczniowie)

regulamin rekrutacji uczestników (nauczyciele)

regulamin udziału w projekcie

zaproszenie do udziału w projekcie

Przechwytywanie

Prawie 7 mln zl na kolejne projekty spoleczne w edukacji i zdrowiu 7 1024x644

Prawie 7 mln zl na kolejne projekty spoleczne w edukacji i zdrowiu 14 1024x568

Przechwytywanie1

Informacja o wynikach rekrutacji

Po zakończonym okresie pierwszego etapu rekrutacji dla uczniów (09.10-18.10.2019r.) i całościowej rekrutacji dla nauczycieli, zespół projektowy dokonał oceny formalnej złożonej przez zainteresowane udziałem w projekcie osoby, dokumentacji. Rekrutacja wśród uczniów zakładała nabór na kursy, szkolenia i warsztaty, zaplanowane do realizacji w projekcie na okres: wrzesień 2019- sierpień 2020r. Zweryfikowano pod względem formalnym 160 wstępnych deklaracji rekrutacyjnych. Jedna z nich została odrzucana, gdyż wypełnił ją uczeń szkoły branżowej (niespełnione kryterium formalne). Wśród deklarujących udział w projekcie nie było osób
z niepełnosprawnościami. Rekrutacja wyłoniła 134 uczestników projektu: tj. 14 nauczycieli (11 K i 3 M) oraz 120 uczniów ( 72 K i 48 M) klas II, III i IV Technikum nr 3 Danuty Siedzikówny „Inki”.

Dokonując naboru zespół projektowy kierował się założonymi do osiągnięcia celami, wskaźnikami a także kryteriami rekrutacji ( formalne, szczegółowe, dodatkowe) zatwierdzonymi we wniosku aplikacyjnym.

Kryteria rekrutacyjne:

dla nauczycieli:

- staż pracy w charakterze nauczyciela zawodu: 1-5 pkt

- zbieżność specyfiki nauczanych przedmiotów z tematyką szkoleń: 1-5pkt

- rekomendacja Dyrektora szkoły: 3pkt

   dla uczniów:

      - formalne - beneficjent jest ucz. klasy II, III lub IV technikum, jest pełnoletni (wymóg
         przy naborze na kurs na prawa jazdy, barman, sommelier);

      - szczegółowe:

ocena zachowania za rok szkolny 2018/2019: (1-5pkt.)

frekwencja za rok szkolny 2017/2018: (1-5pkt.)

średnia ocen za rok szkolny 2017/2018: (1-5pkt.)

- kryteria dodatkowe: rekomendacja wychowawcy lub pedagoga szkolnego - (3 pkt).

    Niezakwalifikowani w tym etapie rekrutacji uczniowie będą mogli wziąć udział w drugim etapie, który został zaplanowany na wrzesień 2020 r.

Zespół projektowy dokonał naboru uczestników projektu oraz wyznaczył im ścieżki edukacyjne kierując się zadeklarowaną przez każdą osobę chęcią udziału w konkretnym kursie lub szkoleniu. Nabór na poszczególne kursy, szkolenia i warsztaty uwzględniał również listę rankingową uczestników projektu, która powstała w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, będących sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria rekrutacyjne.

Nabór na kursy i szkolenia pokrywa się z założonymi do osiągnięcia w projekcie celami oraz wartościami wskaźników docelowych na poszczególne zadania tj.

Zad nr 1. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu
i instruktorów praktycznej nauki 14 os (11K, 3 M)

  Zad. Nr 2. Kursy i szkolenia dla uczniów: 120 os (72 K, 48 M)

              Zad. Nr 3.Warsztaty i koła zainteresowań: 20 os

              Zad. Nr.5. Staż u pracodawcy dla uczniów: 40 os

              Zad. Nr 6. Kurs prawa jazdy: 20 os

Zatwierdzone listy uczestników – nauczycieli i uczniów oraz lista rezerwowa zostały upublicznione w dniu 24 października 2019 r. na tablicy informacyjnej dla uczniów oraz na szkolnej tablicy projektu, a także na tablicy ogłoszeń dla nauczycieli – w pokoju nauczycielskim.

Przetargi

Informacje na temat zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu: „Apetyt na wiedzę” są dostępne pod adresem: http://www.zsps.kielce.biuletyn.net/?bip=1&cid=28&bsc=N

Dostawa sprzętu teleinformatycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu „Apetyt na wiedzę”

Informacja o wynikach - TIK z 14-02-2020 r

Grupa 10 uczniów uczestniczy w zajęciach w ramach koła zainteresowań: ŻYWIENIE DIETETYCZNE. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Pod okiem specjalisty z zakresu żywienia dietetycznego p. Marty Rutowicz (nauczycielki ZSPS) uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania potraw dietetycznych a także obsługi i wykorzystywania do tworzenia planów żywieniowych- profesjonalnych programów komputerowych.

DIETETYCZNE 1

DIETETYCZNE 5

DIETETYCZNE 2

DIETETYCZNE 3

DIETETYCZNE 4

DIETETYCZNE 6

DIETETYCZNE 7

DIETETYCZNE 8

DIETETYCZNE 9

DIETETYCZNE 10

DIETETYCZNE 11

DIETETYCZNE 12

DIETETYCZNE 13

DIETETYCZNE 14

DIETETYCZNE 15

DIETETYCZNE 16

W dniach  21-22.12.2019 r. (pierwsza grupa szkoleniowa) i 18-19.01.2020 r. (druga grupa szkoleniowa) młodzież uczestniczyła w szkoleniu CARVING, które przeprowadził p. Tomasz Szpalek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W czasie zimowych ferii, zgodnie z harmonogramem projektu, odbyły się kursy i szkolenia zawodowe. Przeprowadziła je firma - ABSYNT MARIUSZ GRZESIK, która została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów PZP. Dodatkowe kompetencje na kursie barmańskim i szkoleniu: Nowoczesne trendy w gastronomii zdobyli nie tylko uczniowie technikum, ale również nauczyciele zawodu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się  szkolenie: Desery talerzowe, w którym wzięło udział aż 40 uczniów oraz szkolenie: sommelier (30 uczniów).

projekt Spałek 1

projekt Spałek 2

projekt Spałek 3

projekt Spałek 4

projekt Spałek 5

projekt Spałek 6

projekt Spałek 7

projekt Spałek 8

projekt Spałek 9

logo efs  logo flaga RP  logo wojewodztwo  logo UE

 

Informacja dla uczestników projektu „Apetyt na wiedzę” nr: RPSW.08.05.01-26-0028/19

W zawiązku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych w okresie 12-25 marca 2020 r. wszystkie zaplanowane na marzec szkolenia dla uczestników projektu „Apetyt na wiedzę”  zostają przeniesione na późniejszy termin. O datach szkoleń uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.

                                               Grażyna Różak – kierownik projektu

                                      Katarzyna Spałek – koordynator ds. kursów i szkoleń

Tytuł projektu: „Apetyt na wiedzę”

Nr umowy:RPSW.08.05.01-26-0028/19-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kielce/ Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach

Kwartalny Harmonogram

przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

 

Organizator szkolenia/zajęć/stażu/konferencji

 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego / Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach

Tytuł szkolenia/zajęć/stażu/konferencji

Koło zainteresowań, warsztaty, szkolenia

 

Miejsce szkolenia/zajęć/stażu/konferencji

Pracownie technologii gastronomicznej nr 8,9,10,12/ pracownia informatyczna / pracownia obsługi konsumenta nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Zagórska 14

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia/zajęć//stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

29.05.2020r.

 Koło zainteresowań: żywienie dietetyczne

8:30 -13:15

6

p. Marta Rutowicz

30.05.2020r.

j.w.

8:30 -13:15

6

j.w.

05.06.2020r.

j.w.

8:30 -13:15

6

j.w.

06.06.2020r.

j.w.

8:30 -13:15

6

j.w.

13.06.2020r.

(I grupa szkoleniowa)

Szkolenie barista z elementami late art

9:00- 17:00

10

p. Mariusz Grzesik

14.06.2020r.

j.w.

9:00 – 17:00

10

j.w.

15.06.2020

(II grupa szkoleniowa)

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

16.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

17.06.2020

(III grupa szkoleniowa)

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

18.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

12.06.2020

(I grupa szkoleniowa)

Szkolenie: kuchnia wegetariańska

9:00-17:00

10

p. Mariusz Nazimek

13.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

14.06.2020

(II grupa szkoleniowa)

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

15.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

12.06.2020r.

Szkolenie: kuchnia śródziemnomorska

9:00-17:00

10

p. Mateusz Płodzień

13.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

14.06.2020r.

(I grupa szkoleniowa)

Szkolenie: desery i ciastka bankietowe

9:00-17:00

10

p. Tomasz Podkul

15.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

16.06.2020r.

(II grupa szkoleniowa)

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

17.06.2020r.

j.w.

9:00-17:00

10

j.w.

01.06.2020r.

(I grupa warsztatowa)

Warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

12:00-16:00

5

 

p. Renata Rylska

02.06.2020r.

j.w.

12:00-16:00

5

j.w.

03.06.2020r.

j.w.

13:00-17:00

5

j.w.

06.06.2020r.

j.w.

10:00-14:00

5

j.w.

02.06.2020r

(II grupa warsztatowa)

j.w.

12:00-16:00

5

p. Marzena Buchart

03.06.2020r.

j.w.

10:00-14:00

5

j.w.

04.06.2020r.

j.w.

12:00-16:00

5

j.w.

06.06.2020r.

j.w.

10:00_14:00

5

j.w.

01.06.2020r.

(III grupa warsztatowa)

j.w.

11:00- 15:00

5

p. Edyta Rudawska

02.06.2020r.

j.w.

12:00-16:00

5

j.w.

03.06.2020r.

j.w.

11:00-15:00

5

j.w.

05.06.2020r.

j.w.

12.30-16:30

5

j.w.

Kielce, 26.05.2020 r.

                            

 Procedury przeprowadzania zajęć  z uczniami Technikum Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach w ramach realizowanego projektu unijnego „Apetyt na wiedzę” (Nr umowy:RPSW.08.05.01-26-0028/19-00 ) w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce.

1. Zajęcia tj. warsztaty, koła zainteresowań i szkolenia zawodowe dla uczniów technikum odbywają się za zgodą dyrektora oraz urzędu prowadzącego i wynikają z działań zawartych w realizowanym przez ZSPS projekcie unijnym:   „Apetyt na wiedzę” o numerze umowy RPSW.08.05.01-26-0028/19-00.

2. Konsultacje odbywają się wyłącznie według harmonogramu,   zatwierdzonego przez dyrektora  szkoły i instytucję udzielająca wsparcia .

3 . Uczestnikami zajęć są beneficjenci projektu, zrekrutowani w październiku 2019r. przez zespół projektowy. Udział w projekcie potwierdzony jest stosowną dokumentacją, którą uczniowie lub ich prawni opiekunowie (dotyczy osób niepełnoletnich) wypełniają w pierwszym dniu pierwszego wsparcia, które zostało im przyznane. Dokumenty znajdują się w biurze projektu.

4. Udział w zajęciach jest dobrowolny i poprzedzony złożeniem stosownego oświadczenia. (dotyczy to uczniów i osób prowadzących zajęcia ). W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie podpisują również prawni opiekunowie.

(Wzór oświadczenia dla rodzica stanowi załącznik nr 1, a wzór oświadczenia dla ucznia pełnoletniego stanowi załącznik nr 2)

5.Wszyscy uczestnicy zajęć, wyposażeni w środki ochrony osobistej,  po wejściu do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji).

6.Wchodzącym do budynku szkoły mierzona jest ciepłota ciała (po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich opiekunów w przypadku osoby niepełnoletniej).

7.Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać inne osoby nie zostanie wpuszczony do szkoły, a rodzic zostaje poproszony o zabranie ucznia do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

8. Uczniowie wchodzą na zajęcia wejściem głównym.

9. W czasie trwania zajęć uczeń nie ma obowiązku zmiany obuwia.

10. Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do sali, w której mają odbywać się zajęcia i przebywa tam pod opieką prowadzącego zajęcia.

11. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonych w harmonogramie salach.

12. Po zakończeniu zajęć, osoba prowadząca , kontroluje bezpieczne przemieszczanie się uczniów do wyjścia ze szkoły.

13. Ilość uczniów w danej grupie  nie może przekraczać 10 osób z jednoczesnym zachowaniem przelicznika 4m2 powierzchni na jednego ucznia.

14. w czasie trwania zajęć , celem zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniów i trenerów konieczne jest:

 • korzystanie ze swoich materiałów piśmiennych i pomocy dydaktycznych – nie wymieniać się nimi z innymi uczestnikami .
 • przed rozpoczęciem zajęć praktycznych: umycie rąk z mydłem, a następnie ich zdezynfekowanie środkiem na bazie alkoholu 60%
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbice i rękawice ochronne
 • zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy i innych uczestników szkolenia (rekomendowana 1,5-2m), każdy uczestnik zajmuje oddzielną ławkę.
 • w trakcie szkolenia regularnie i dokładnie myć ręce woda z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu min.60%
 • w przypadku stosowania rękawic, po wykonaniu czynności mycia i dezynfekcji rąk nałożyć nowe/czyste rękawice ochronne, a zużyte w bezpieczny sposób przenieść do zamykanego pojemnika na odpady.
 • w czasie kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – chusteczkę jak najszybciej przenieść do zamykanego pojemnika na odpady, a ręce umyć z zastosowaniem procedury j.w.
 • starać się nie dotykać okolic twarzy ,zwłaszcza oczu, ust i nos
 • używać stale wybranego przez siebie drobnego sprzętu (zastawy stołowej, noży, desek) nie wymieniać się nim z innymi uczestnikami zajęć
 • każdorazowo dezynfekować sprzęt, z którego korzystają inni uczestnicy szkolenia
 • po zakończeniu zajęć używany sprzęt dokładnie umyć i zdezynfekować
 • nie korzystać z telefonów komórkowych.

15.Sale, w których odbywają się konsultacje, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

16.Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach. Po skończonych zajęciach z uczniami sala jest dezynfekowana przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

17.W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby. W takiej sytuacji należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

18. Uczniowie nie gromadzą się, zachowują dystans przebywając na korytarzach, przed budynkiem szkoły, w toaletach, oraz innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.

Załącznik nr 1.

II. Oświadczenie rodzica, którego dziecko będzie brało udział w zajęciach w ramach realizowanego projektu unijnego : „Apetyt na wiedzę”

Oświadczenie rodzica/opiekuna ucznia

………………………..……………………..…………………………………………………..… (imię i nazwisko ucznia, klasa, data) w związku z udziałem dziecka w zajęciach na terenie szkoły, w czasie zawieszenia zajęć.

1. Oświadczam, że nie występują u mojego dziecka objawy wskazujące na występowanie choroby zakaźnej.

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka.

3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni moje dziecko, ani inni domownicy nie mieli kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

4. Oświadczam, że ani moje dziecko, ani inni domownicy nie są objęci kwarantanną.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas prowadzenia konsultacji w związku z zagrożeniem koronawirusem.

………………………….…………………….. Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik 2

III. Oświadczenie ucznia pełnoletniego, który będzie brał udział w zajęciach w ramach realizowanego projektu unijnego : „Apetyt na wiedzę”

Oświadczenie pełnoletniego ucznia

………………………..……………………..……………………………………………………….… (imię i nazwisko ucznia, klasa, data) w związku z udziałem w zajęciach na terenie szkoły, w czasie zawieszenia zajęć.

1. Oświadczam, że nie występują u mnie objawy wskazujące na występowanie choroby zakaźnej.

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała.

3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni ani ja, ani inni domownicy nie mieli kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

4. Oświadczam, że ani ja, ani inni domownicy nie jesteśmy objęci kwarantanną.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas prowadzenia konsultacji w związku z zagrożeniem koronawirusem.

………………………….…………………….. Podpis pełnoletniego ucznia

SZKOLENIE: KUCHNIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19 września 2020 r. 20 uczestników (9K,11M) projektu: "Apetyt na wiedzę" rozpoczęło kolejną edycję szkoleń zawodowych finansowanych ze środków  EFS. W dniach 19-20 września 2020 r. odbyło się szkolenie: Barista z el. latte art. Natomiast w dniu 19 września 2020 r. uczniowie doskonalili swoje umiejętności kulinarne pod okiem Mistrza - Michała Markowicza w ramach zajęć: warsztaty z Mistrzem.

barista 1

barista 2

barista 3

barista 4

barista 5

barista 6

barista 7

barista 8

barista 9

barista 10