logo efs                     logo flaga RP                     logo wojewodztwo                   logo UE

07 października 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Pani Małgorzata Banasik - Rusak w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach podczas uroczystej konferencji podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Apetyt na wiedzę”.

Beneficjentami projektu będą nauczyciele oraz uczniowie Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Wartość projektu wynosi: 1 452 033,60 zł, z tego 1 305 053,60 zł to dofinansowanie unijne (pozostałą kwotę tj. 146 980,00 stanowi wkład własny niepieniężny). Realizacja projektu potrwa 2 lata i zakończy się 31-08-2021 r.

Jego główny cel to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych 12(9K,3M) nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie przez 180 uczniów (108K, 72M) Technikum nr 3 im Danuty Siedzikówny „Inki” dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądanych w sferze usług gastronomicznych lokalnego rynku pracy oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki, w tym szkolenia: nowoczesne trendy w gastronomii, ciasta i desery, kuchnia wegetariańska serwis specjalny, barista z elementami latte art., kurs: barman I stopnia z elementami drinków, staż u pracodawcy (40 godzin)
  2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kuchnia azjatycka, kuchnia śródziemnomorska, kuchnia fusion, kuchnia wegetariańska, nowoczesne trendy w gastronomii desery i ciastka bankietowe, torty i ciasta okolicznościowe, desery talerzowe, carving, sommelier, barista z elementami late art, barman I stopnia
  3. Warsztaty i koła zainteresowań:

Koło żywienie dietetyczne, warsztaty z Mistrzem, warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

  1. Doposażenie szkoły w TIK, nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (280 838,00 zł) miedzy innymi: laptopy z oprogramowaniem tablica multimedialna, projektor, ekran ścienny, drukarki (program do tworzenia receptur, programy dietetyczne; meble do pracowni gastronomicznych i zaplecza (nr 9); doposażenie pracowni cukierniczej: schładzarka szokowa, termomix, zestaw do wyrobu pralin, aerograf cukierniczy, mikser planetarny, piec konwekcyjno-parowy, drobny sprzęt cukierniczy; doposażenie pracowni gastronomicznych: zmywarki, kuchenka indukcyjna, ekspres do kawy, gofrownica, miksery ręczne, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, cyrkulator, blender, zastawa stołowa, pojemnik na ciekły azot, zestawy noży.
  2. Staż u pracodawcy (150 godzin) dla 80 uczniów
  3. Kurs prawa jazdy dla 40 uczniów

Projekt pt.: „Apetyt na wiedzę” opracowany przez panie koordynatorki Grażynę Różak i Katarzynę Spałek otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

deklaracja wstępna - uczniowie

deklaracja wstępna - nauczyciele

opis projektu

regulamin rekrutacji uczestników (uczniowie)

regulamin rekrutacji uczestników (nauczyciele)

regulamin udziału w projekcie

zaproszenie do udziału w projekcie

Przechwytywanie

Prawie 7 mln zl na kolejne projekty spoleczne w edukacji i zdrowiu 7 1024x644

Prawie 7 mln zl na kolejne projekty spoleczne w edukacji i zdrowiu 14 1024x568

Przechwytywanie1

Informacja o wynikach rekrutacji

Po zakończonym okresie pierwszego etapu rekrutacji dla uczniów (09.10-18.10.2019r.) i całościowej rekrutacji dla nauczycieli, zespół projektowy dokonał oceny formalnej złożonej przez zainteresowane udziałem w projekcie osoby, dokumentacji. Rekrutacja wśród uczniów zakładała nabór na kursy, szkolenia i warsztaty, zaplanowane do realizacji w projekcie na okres: wrzesień 2019- sierpień 2020r. Zweryfikowano pod względem formalnym 160 wstępnych deklaracji rekrutacyjnych. Jedna z nich została odrzucana, gdyż wypełnił ją uczeń szkoły branżowej (niespełnione kryterium formalne). Wśród deklarujących udział w projekcie nie było osób
z niepełnosprawnościami. Rekrutacja wyłoniła 134 uczestników projektu: tj. 14 nauczycieli (11 K i 3 M) oraz 120 uczniów ( 72 K i 48 M) klas II, III i IV Technikum nr 3 Danuty Siedzikówny „Inki”.

Dokonując naboru zespół projektowy kierował się założonymi do osiągnięcia celami, wskaźnikami a także kryteriami rekrutacji ( formalne, szczegółowe, dodatkowe) zatwierdzonymi we wniosku aplikacyjnym.

Kryteria rekrutacyjne:

dla nauczycieli:

- staż pracy w charakterze nauczyciela zawodu: 1-5 pkt

- zbieżność specyfiki nauczanych przedmiotów z tematyką szkoleń: 1-5pkt

- rekomendacja Dyrektora szkoły: 3pkt

   dla uczniów:

      - formalne - beneficjent jest ucz. klasy II, III lub IV technikum, jest pełnoletni (wymóg
         przy naborze na kurs na prawa jazdy, barman, sommelier);

      - szczegółowe:

ocena zachowania za rok szkolny 2018/2019: (1-5pkt.)

frekwencja za rok szkolny 2017/2018: (1-5pkt.)

średnia ocen za rok szkolny 2017/2018: (1-5pkt.)

- kryteria dodatkowe: rekomendacja wychowawcy lub pedagoga szkolnego - (3 pkt).

    Niezakwalifikowani w tym etapie rekrutacji uczniowie będą mogli wziąć udział w drugim etapie, który został zaplanowany na wrzesień 2020 r.

Zespół projektowy dokonał naboru uczestników projektu oraz wyznaczył im ścieżki edukacyjne kierując się zadeklarowaną przez każdą osobę chęcią udziału w konkretnym kursie lub szkoleniu. Nabór na poszczególne kursy, szkolenia i warsztaty uwzględniał również listę rankingową uczestników projektu, która powstała w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, będących sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria rekrutacyjne.

Nabór na kursy i szkolenia pokrywa się z założonymi do osiągnięcia w projekcie celami oraz wartościami wskaźników docelowych na poszczególne zadania tj.

Zad nr 1. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu
i instruktorów praktycznej nauki 14 os (11K, 3 M)

  Zad. Nr 2. Kursy i szkolenia dla uczniów: 120 os (72 K, 48 M)

              Zad. Nr 3.Warsztaty i koła zainteresowań: 20 os

              Zad. Nr.5. Staż u pracodawcy dla uczniów: 40 os

              Zad. Nr 6. Kurs prawa jazdy: 20 os

Zatwierdzone listy uczestników – nauczycieli i uczniów oraz lista rezerwowa zostały upublicznione w dniu 24 października 2019 r. na tablicy informacyjnej dla uczniów oraz na szkolnej tablicy projektu, a także na tablicy ogłoszeń dla nauczycieli – w pokoju nauczycielskim.