Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-11-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błedne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • występują odnośniki, które nie zawierają żadnego tekstu;
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • w niektórych przypadkach tekst atrybutu TITLE jest taki sam jak tekst lub tekst alternatywny
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków lub brakuje nagłówka H1;
 • menu ARIA nie zawiera wymaganych elementów
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • nie ma mapy strony ani wyszukiwarki;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Nowak, a.niowak@zsps.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676741. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, ul. Zagórska 14.

 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:
  • główne,
  • boczne: szatnia dla uczniów,
  • wejście dla osób korzystających z rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami prowadzonej Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich).
 2. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych (parter, wejście boczne).
 3. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 6. Odstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 9. Przed wejściem do szkoły wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 10. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, z wyłączeniem strefy warsztatów szkolnych oraz pracowni technologicznych, gdzie odbywa się nauka praktyczna przyszłych kucharzy, cukierników, kelnerów.
 11. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.